"Good leaders must first become good servants"
– Robert K Greenleaf, 1904–1990
 
"There are no traffic jams along the extra mile"
- Roger Staubach, 1942-, fd quarterback i NHL
vad är en modell?
t e o r e t i s k a  m o d e l l e r

En modell är ett försök att enkelt, systematiskt och strukturerat beskriva ett verkligt fenomen. För att en modell ska bli enkel att beskriva görs oftast antaganden eller förenklingar av verkligheten.

"Att sätta upp en bra modell av ett fenomen kan ofta liknas vid att rita en karikatyr av verkligheten där man reducerar bort allt utom de väsentliga dragen för att göra fenomenet hanterbart och tillgängligt för analys och simuleringar".

- Wikipedia

vad är en analys?
t e o r e t i s k a  m o d e l l e r

Ordet analys härstammar från grekiskans "ysis" som betyder upplösande av något i dess beståndsdelar.

Vid en analys delar du upp insamlat material och systematiserar det. En analys kan ses som en logisk och statistisk bearbetning i syfte att skapa klarhet om hur olika begrepp eller data förhåller sig till varandra.

produkt- & marknadsmatris
t e o r e t i s k a  m o d e l l e r

Igor Ansoff utvecklade, 1957, en matris för att förklara hur företag kan skapa tillväxt. Tillväxt kan klarläggas genom fyra olika tillvägagångssätt,

 

 • Marknadspenetrering.
 • Marknadsutveckling.

 • Produktutveckling.
 • Diversifiering.

 

klicka på bilden för att läsa mer om produktmatrisen.

produkt- och marknadsmatris

 

USP
Unika sälj fördelar

EFI
Egenskap Fördelar Innebörd

AIDAS
Attention, Interest, Desire, Action & Satisfaction

SWOT
Styrkor, Svagheter, Möjligheter & Hot

Porters konkurrensmodell
Kostnadsledarskap, Differentiering & Fokusering

Porters 5-faktornodell
Konkurrens mellan befintliga aktörer
Leverantörers förhandlingsstyrka
Kunders förhandlingsstyrka
Substitut för varan eller tjänsten
Konkurrens från nya aktörer.

Kotlers 5P - marknadsmixen
Pris, Plats, Påverka, Produkt & Personal

Kotlers 4C - Man utgår från kunden
Cost - Communikation - Consumer - Convenience

Både Kotler och Shannon/Weaver har en
Kommunikationsmodell

Maslows Motivationstrappa

Ansoffs produkt/marknadsmatris
Olika strategier för tillväxt
Marknadspenetration
Produktutveckling
Marknadsutveckling
Diversifiering

PLC-produktivscykelkurvan
Introduktionsstadiet
Tillväxtstadiet
Mognadsstadiet
Stagnationsstadiet
Nedgångsstadiet.

Boston- Matrisen, BCG-matrisen
Stjärnor
Frågetecken
Kassakor
Hundar

swot-analys
t e o r e t i s k a  m o d e l l e r

SWOT-analysen tillskrivs Albert S. Humphrey, affärskonsult. På 60-talet ledde han en studie på Standfort University med data från Fortune 500 företag.

SWOT används för att företaget ska få en bättre struktur och bli mer systematisk i sin granskning av omvärldsfaktorer.

Företagets SWOT-analys är ett strukturerat sätt att bedöma interna faktorer som - styrkor och svagheter samt externa faktorer som - möjligheter och hot.

Metoden används normalt på hela företaget men kan med fördel användas inom en specifik del av din organisation.


 

klicka på bilden för att läsa mer om swot-analys.

swot-analys

swot-analys, interna variabler
t e o r e t i s k a  m o d e l l e r

 

 • Styrkor & svagheter
  Interna variabler

  Kan du påverka själv genom egna beslut.

  Styrkor
  Vilka är våra starka sidor?
  - Personal med ny utbildning.
  - Effektiv tillverkning?

  - Kompetent personal?
  - Stor marknadsandel?

  - Starkt märkesnamn?

  Svagheter
  Vilka är våra svaga sidor?
  - Gammal utbildning.
  - Föråldrad utrustning?

  - Svag produktutveckling?
  - Svag ledning?

  - Fel kompetensstruktur?
Läs mer! swot, intern analys - swot-analys, interna variabler »

swot-analys, externa variabler
t e o r e t i s k a  m o d e l l e r • Möjligheter & hot
  Externa variabler

  Kan du inte påverka eftersom dessa beslut fattas av
  andra utanför din normala kontroll.


  Möjligheter
  Vilka är våra starka sidor?
  - Personal med ny utbildning.
  - Effektiv tillverkning?

  - Kompetent personal?
  - Stor marknadsandel?

  - Starkt märkesnamn?

  Hot
  Vilka är våra svaga sidor?
  - Gammal utbildning.
  - Föråldrad utrustning?

  - Svag produktutveckling?
  - Svag ledning?

  - Fel kompetensstruktur?

  Läs mer! swot, extern analys - swot-analys, externa variabler »

swot-analys, handlingsplan
t e o r e t i s k a  m o d e l l e r

SWOT-analysen har blivit en väldigt populär analysmodell som väldigt många företag använders sig av. Den fungerar även på nystartade företag.

En SWOT utan analys är tyvärr bara onödigt arbete. I analysen bearbetar företaget sin datainsamling för att komma fram till vad de ska göra.

 

 • Styrkor
  Vad ska vi fortsätta att göra?

 • Svagheter
  Vad ska vi sluta att göra?

 • Möjligheter
  Vad ska vi börja att göra?

 • Hot
  Vad ska vi bevaka?

 

klicka på bilden för att öppna arbetsbladet för SWOT-analys

.
arbetsblad; swot-analys - handlingsplan

 

 
 

affärsidé »

affärsplan »

gratis bilder »
enkla logotyper »
kampanjplan »
kreativ copywriting »
marknadslagar »

marknadsundersök »

« modeller

mässan »

mätbara mål »

pressrelease »

produkt »

tagline ger mervärde »

 

övningsuppgifter »