"Begränsa inte dina utmaningar, utmana dina begränsningar"
– Platon, 427 f. Kr-348 f.Kr, filosof
 
"Bara den som sover gör inga misstag"
– Ingvar Kamprad, 1926-, grundare av IKEA
vad är inköp?
i n k ö p

Traditionellt handlade inköp om att köpa in en produkt för ett visst ändamål. Råvaror som blev till en produkt eller en produkt att sälja vidare till konsument.

Inköpsfunktionens uppgift vart att köpa in produkter till rätt kvalitet och till bästa kostnad. Idag handlar effektivt inköp om logistik, d v s läran om effektiva flöden, från inköp av råvara till leverans till konsument.

En inköpare kan även arbeta med att granska fakturor, bevaka leveranser och avropsbeställningar.

leverantör
i n k ö p

En leverantör är en aktör som utför en prestation som t ex en utförd tjänst eller vara mot ett överenskommet pris.

inköpsprocessen
i n k ö p

Ett företags inköpsprocess består av ett antal steg. dessa är,

 

 • Kravspecifikation.
 • Anbud.
 • Leverantörsutvärdering.
 • Jämföra anbud.
 • Beställning.
 • Leverans.
 • Utvärdering.

vad är en produkt?
p r o d u k t e n

Produkt är ett samlingsnamn och syftar i allmänhet på något som skapas eller tillverkas.

Det kan vara en konkret vara i form av material eller en tjänst. Vad som är en vara och vad som är en tjänst kan bäst beskrivas genom tumregeln,

 

 • Vara
  En vara är något som tillverkas, något du kan ta på.

 • Tjänst
  En tjänst är något som utförs, något som inte går att ta på.

 

Dina produkter kan även beskrivas som allt som erbjuds marknaden för konsumtion, vilket innebär utbudet från samtliga företag. Dina produkter kan,

 

 • Delas in i varor och tjänster.

 • Kan vara en kombination av vara och tjänst.

 • Visas i en produktkatalog.

 

Läs mer! vad är en produkt? - vad är en produkt »

olika produktkategorier
i n k ö p

Beroende på vad produkterna ska användas till delas de in i tre kategorier,

 

 • Insatsvaror
  Varor som används för att producera företagets produkter.

 • Standardprodukter
  Produkter som massproduceras för ett lägre pris.

 • Specialanpassade produkter
  Produkter som tillverkas i små serier eller som har en viktig
  del i något större flöde.

vad är en tjänst?
p r o d u k t e n

 

"En tjänst är något som du kan köpa & sälja,
men inte tappa på tårna"
- Evert Gummesson, författare


En tjänst är unik utifrån följande variabler,

 • Inte påtaglig [fysisk]
  Den är icke-konkret och den kan inte ses, kännas, smakas, höras eller luktas på innan du köper den. Du kan inte se resultatet i förväg.

 • Heterogen
  Den är varierande och kvaliteten beror på vem som utför tjänsten när, var och hur.

 • Går inte att lagra
  Den är försvinnande, d v s den går inte att spara och kan inte säljas vidare.

 • Oskiljbar från de som utför den
  Den kan inte separeras från den som utför tjänsten. Den köps och presteras direkt.

 

Läs mer! vad är en tjänst? - vad är en tjänst »

 
 
produktlivscykelkurvan, PLC
i n k ö p

Nästan alla produkter har en begränsad livstid, ett s k ett bäst före datum, som bestäms av kundernas mottagande av dina produkter.

Det innebär att företagets intäkter och kostnader kommer vara föränderliga över produktens livstid. Beroende på i vilken fas produkten befinner sig krävs särskilda marknadsföringsstrategier.

 

produktlivscykelkurvan

Produktlivscykelkurvan, PLC, visar en produkts livslängd över tiden. Företagets försäljning delas in i fem olika stadier,

 

 1. Introduktionsstadiet
  Produkten introduceras på marknaden.

 2. Tillväxtstadiet
  Försäljningen ökar.

 3. Mognadsstadiet
  Försäljningen är som högst.

 4. Stagnationsstadiet
  Försäljningen stannar upp.

 5. Nedgångsstadiet
  Försäljningen avtar.

 

Läs mer! produktlivscykel - produktlivscykel »

LOU
i n k ö p

Lagen om Offentlig Upphandling, LOU. De organisationer som omfattas av LOU benämns upphandlande enheter. Upphandlande enheter i den klassiska sektorn är,

 

 • Stat, kommun & landsting.

 • Bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som har
  inrättats i syfte att täcka behov i det allmännas intresse.
olika principer
i n k ö p

För all offentlig upphandling gäller att vissa grundläggande EU-rättsliga principer måste iaktagas.

 

 • Likabehandlingsprincipen.
 • Principen om icke-diskriminering.

 • Principen om ömsesidigt erkännande.
 • Proportionalitetsprincipen.

 • Transparensprincipen.
likabehandling
i n k ö p

Innebär att alla leverantörer ska behandlas lika. Att de ges lika förutsättningar. Alla måste leverantörer ska få samma information, vid samma tillfälle.

icke-diskriminering
i n k ö p

Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer, främst på grund av nationalitet. Det innebär att den upphandlande enheten t ex inte får ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.

ömsesidigt erkännande
i n k ö p

Intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något medlemsland [EU] måste godtas i övriga medlemsländer.

proportionalitet

Kvalifikationskrav och övriga krav i kravspecifikationen ska ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.

Kraven ska vara ägnade att leda till att den upphandlande enhetens syfte med att ställa vissa krav uppnås.

transparens
i n k ö p

En upphandlingsprocess ska kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet.

För att alla anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för anbudsgivning ska förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla alla krav på det som ska upphandlas. Ställda krav får aldrig frångås

 
 

lagerstyrning »

 

övningsuppgifter »