"Ett annat språk är en annan vision om livet"
- Frederico Fellini, 1920-1993, klassisk filmregissör
 
"Du ska hålla sig innanför boxen"
- Elisabeth Svensson, auktoriserad revisor

vad är ett bokslut?
b o k s l u t

Ett bokslut är en sammanställning av företagets bokföring vid räkenskapsårets slut.

Alla företag är skyldiga att avsluta räkenskapsårets löpande bokföring med ett bokslut. Bokslutet ska vara ett årsbokslut eller en årsredovisning.

 

Ett bokslut genererar två rapporter,

 • Resultatrapport
  Är en sammanställning av saldot på alla resultatkonton
  för att beräkna företagets resultat.
  Resultat = intäkter – kostnader.

 • Balansrapport
  Är en sammanställning av saldot på alla balanskonton för
  att visa företagets finansiella ställning.
  Tillgångar = eget kapital + skulder.

vad är ett årsbokslut?
b o k s l u t

Årsbokslutet innehåller en balansräkning och en resultaträkning, samt vissa tilläggsupplysningar [noter].

Ett årsbokslut ska visa hur det gått för företaget under innevarande år och hur deras situation ser ut vid räkenskapsårets slut.

 

 • Resultaträkning
  Sammanfattar verksamhetsårets alla intäkter & kostnader.
  Beskriver vad som hänt under en period, t ex 1/1-31/12.

 • Balansräkning
  Sammanfattar företagets tillgångar, eget kapital & skulder..
  Visar det ekonomiska läget vid en viss tidpunkt, t ex 31/12.

vad är en årsredovisning?
b o k s l u t

En årsredovisning är ett dokument som ska skickas in till Bolagsverket som en offentlig handling. Den innehåller fyra viktiga delar,

 

 • Förvaltningsberättelse.
 • Resultaträkning.

 • Balansräkning.
 • Revisionsberättelse.

 

Årsredovisningslagen [ÅRL].
Här anges tre principer för ett företags årsredovisning,

 • God redovisningssed.
 • Överskådlighet.
 • Rättvisande bild.

 

Mindre företag behöver inte upprätta en årsredovisning utan
avslutar bokföringen med ett årsbokslut.

Med mindre företag menas normalt,
enskilda firmor och handelsbolag som drivs av fysiska personer.

 

Företagets årsredovisning ska även,

 • Revideras [granskas] av revisorer om det är ett AB.
 • Revisionsberättelse är en bilaga till årsredovisningen.

 • Undertecknas av styrelsen.
 • Skickas in till Bolagsverket.

vad är en rättvisande bild?
b o k s l u t

Företagets årsredovisning som helhet ska ge en rättvisande bild av deras räkenskaper under året. Det innebär att årsredovisningen ska,

 

 • Ställas upp på ett överskådligt sätt.
 • Följa god redovisningssed.

 

Företagets resultat- och balansräkning, tillsammans med noter, ska ge en rättvisande bild av företagets resultat och ekonomiska ställning.

Att visa en rättvisande bild är överordnat god redovisningssed men underordnat lagen.

revision
b o k s l u t

Enligt lag ska publika AB granskas av revisorer som utses på företagets bolagsstämma. Revisorerna har tre huvudsakliga uppgifter. De ska,

 

 • Granska den interna kontrollen.
  Att t ex kontrollera företagets betalningsrutiner.

 • Granska företagets bokslut.
  Att t ex se till att företagets tillgångar och skulder värderats på rätt sätt och att granska bokföring och bokslut.

 • Lämna en revisionsberättelse.

UB = IB
b o k s l u t

Utgående balanser blir ingående balanser, UB = IB.

 

 • UB
  Företagets konton för tillgångar, eget kapital och skulder visar de värden för utgående balanser, UB, som finns vid slutet av varje redovisningsperiod.

 • IB
  Företaget börjar alltid nästa redovisningsperiod med att föra in värden för ingående balanser, IB på aktuella konton för tillgångar, eget kapital och skulder.

 • UB = IB
  Det som fanns den 31 december året före blir det
  som finns den 1 januari året efter.

årets resultat
b o k s l u t

Årets resultat i ett AB.

 

 • Resultatet
  Årets sista verifikation - resultatet bokförs.

 • Styrelsen
  Lämnar förslag på hur vinsten ska disponeras.

 • Bolagsstämman
  Beslutar om hur vinsten ska disponeras. Antingen delas den ut till delägarna eller så förs den över till balansräkningens post - balanserad vinst/förlust.

 

we love bokslut

övningsuppgifter
b o k s l u t

För att lära dig bokslut krävs att du först läser teorin bakom. Därefter är det viktigt att du fördjupar dina kunskaper och färdigheter genom att träna på olika övningsuppgifter.

 

 • Bokslut.

 

Läs mer! - övningsuppgifter & fullständiga facit övningsuppgifter & fullständiga facit »

bokslutsexempel
b o k s l u t

Här finner du ett antal olika periodiseringar.

 

Läs mer! periodiseringar, bokslutsexempel - periodiseringar, bokslutsexempel »

vad är en avstämning?

b o k s l u t

En avstämning är en strukturerad process som görs varje månad. Det innebär att företaget kontrollerar sina räkenskaper. De affärshändelser som skett under perioden kontrolleras så att de blivit korrekt redovisade i bokföringen.

 

Om du finner några fel ska dessa korrigeras. Vanliga missar är att du,

 

 • Bokfört på fel kontonummer.
 • Bokfört på debet i ställer för på kredit eller tvärt om.
checklist, avstämning

b o k s l u t

 

 • Kontrollera att debet och kredit är lika stora.

 • stäm av kontant försäljningskassa varje dag.

 • Likvida medel på PG och BG stäms av via kontoutdrag
  som skrivs ut från Internetbanken.

 • Stäm av Leverantörsskulder.
  Saldot i bokföringen jämförs med förteckning med obetalda fakturor.

 • Momsavstämning.
  Utgående moms enligt bokföringen jämförs med saldot på försäljningskontot. Ingående moms bedöms som rimlig.

 • Stäm av arbetsgivaravgifter och skatter.
  Kontrollera att arbetsgivaravgifter enligt skattedeklarationen stämmer med saldot på kontot i bokföringen.
  Gör samma sak med personalens skatter.

 • Stäm av varje balanskonto.
  De viktigaste är dock,

  - Kassa.
  - Postgiro.

  - Bank.
  - Kundfordringar.

  - Leverantörsskulder.

bokslut för olika företagsformer
b o k s l u t

 

 • Aktiebolag [AB]
  Avslutar räkenskapsåret med en årsredovisning.

 • Handelsbolag [HB]
  Avslutar räkenskapsåret med en årsredovisning eller ett
  årsbokslut.

 • Kommanditbolag [KB]
  Avslutar räkenskapsåret med en årsredovisning eller ett
  årsbokslut.

 • Enskild näringsidkare [EF]
  Avslutar räkenskapsåret med ett ett årsbokslut, förenklat
  årsbokslut eller, i vissa fall, en årsredovisning.

 • Ekonomisk förening [Ek För]
  Avslutar räkenskapsåret med en årsredovisning.

bokslut på bokslutstablå
b o k s l u t

Arbetsgång för manuellt bokslut på bokslutstablå.

 1. Upprätta saldobalans.

 2. Bokför bokslutstransaktioner.

 3. För över intäkter och kostnader till RR.

 4. Beräkna årets resultat och för över det till EK i BR.

 5. Tillgångar samt eget kapital och skulder förs till BR.

 6. Balansräkningen summeras.
  Tillgångar = Eget kapital + skulder.

bokslut i ett UF-företag
b o k s l u t

Det blir fler och fler UF-företag som får till en större omsättning. Det innebär normalt att de inte lyckas sälja av hela sitt lager som då måste periodiseras när företaget gör sitt bokslut.

De vanligaste bokslutsjusteringarna i ett UF-företag är,

 • Varulager.
 • Riskkapital.

 • Utdelning till riskkapitaldelägare.
 • Egen insättning/eget uttag.

 • Årets resultat.

 

Läs mer! bokslut i ett UF-företag - bokslut i ett UF-företag »

 
 

avskrivningar »

bokslutstablå »

nyckeltal »

periodisering »

redovisningsprinciper »

varulager »

årsredovisningar »
 

övningsuppgifter »