“Välj duktiga och kompletterande medarbetare och bygg ett starkt förtroende och en stark lojalitet mellan er”
– Percy Barnevik, 1941-, legendarisk företagsledare i ABB
 
“Att leda är att lyckas genom andra”
– Knud Overö
 
 
 

vad är en styrelse?
e f f e k t i v t  s t y r e l s e a r b e t e

En styrelse består av en grupp personer som är utsedda
att ansvara för,

 

 • Organisation.
 • Förvaltning.
 • Beslutsfattande.

 

i en av nedan organisiationstyper,

 

 • Aktiebolag.
 • Förening.

 • Stiftelse.
 • Annan juridisk person.

vad säger lagen?
e f f e k t i v t  s t y r e l s e a r b e t e

Enligt lag ska en styrelse eller annan form av ledningsorgan
finnas i,

 

 • Aktiebolag.
 • Ekonomiska föreningar.
 • Ideella föreningar.

vad gör en styrelse?
e f f e k t i v t  s t y r e l s e a r b e t e

I aktiebolagslagen och i lagen om ekonomiska föreningar
finns regler om styrelsens,

 

 • Arbetsuppgifter.
 • Sammansättning.
 • Arbetssätt.

styrelsens sammansättning
e f f e k t i v t  s t y r e l s e a r b e t e

I aktiebolagslagen och i lagen om ekonomiska föreningar
finns regler om styrelsens sammansättning.

styrelsens uppgifter
e f f e k t i v t  s t y r e l s e a r b e t e

Styrelsens arbetsupgifter kan delas in i olika huvudområden,

 

 • Det strategiskt styrande arbetet.
 • Det kontrollerande arbetet.

 • Det informerande arbetet.
 • Ansvar för bolagets verkställande ledning.

Styrelsens uppgifter är bland annat att,

 

 • Utse VD.
 • Kontrollera VD och dess verksamhet.

 • Organisera verksamheten.
 • Förvalta bolaget enligt krav från
  aktiebolagslagen & årsstämman.

 • Kalla ägarna till årsstämman.
 • Kontrollera att årsredovisning upprättats.

 • Skicka in årsredovisning till Bolagsverket.
 • Skicka in revisionsberätttelse till Bolagsverket.

 • Ansvara för att skatter och avgifter betalas.
 • Välja styrelseordförande.

ledamöternas mandattid
e f f e k t i v t  s t y r e l s e a r b e t e

Styrelseledamöternas mandattid är normalt ett år. Från en årssrtämma till nästa årsstämma. Om organisationen önskar annan tid ska detta skrivas in i bolagsordningen.

 

 • Normalt 1 år.
 • Kan vara > 1 år.
 • Som längst 4 år.

reglerna som styr dig
e f f e k t i v t  s t y r e l s e a r b e t e

Det finns en del lagar, förordningar och föreskrifter som styr
ditt arbete som styrelseordförande,

 

 • Aktiebolagslagen 17§.
 • Svensk kod för bolagsstyrning [publika bolag].

 • StyrelseAkademiens "Vägledning till god styrelsesed".
 • Bolagsordning.

 • Ägardirektiv.
 • Aktieägaravtal.

 • Styrelsens arbetsordning.
 

styrelseledamotens ansvar
e f f e k t i v t  s t y r e l s e a r b e t e

Som styrelseledamot har du ett stort ansvar mot,

 

 • Dig själv.
 • Övriga styrelseledamöter.
 • Organisationen.

 

Tänk på att en styrelseledamot är ansvarig för företagets strul.

regel #1
e f f e k t i v t  s t y r e l s e a r b e t e

Sitt aldrig i en styrelse när,

 

 • Företaget tillhör en polare.
 • Företaget är "dåligt".

 • Du inte har tid att engagera dig.
 • Du inte har en aning om vad lagen säger.

vem blir tillfrågad?
e f f e k t i v t  s t y r e l s e a r b e t e

Du kan du bli tillfrågad om att sitta i en styrelse om du,

 

 • Är kompetent.
 • Har specifik kunskap.

 • Har ett stort nätverk.
 • Har ett brinnande engagemang.

när du blir tillfrågad
e f f e k t i v t  s t y r e l s e a r b e t e

Du ska alltid kontrollera bolagets befintliga styrelse och VD väldigt noga. Börja med Google och avsluta med att intervjua ledningen och fackliga representanter.

 

 • Vilken typ av bolag det är det?
 • Hur vill de själva beskriver sig?

 • Vad är deras kravspecifikation på en styrelseledamot?
 • Står hela styrelsen bakom den?

 • Är den allmänt hållen eller mera specifik?
 • Hur ser styrelsens utmaningar framöver ut?

 • Vilka är ägarnas förväntningar?
 • Hur ser ramarna för uppdraget ut?

 • Finns det ägardirektiv och aktieägaravtal?
 • E t c.

träffa styrelsen
e f f e k t i v t  s t y r e l s e a r b e t e

För att få en klar bild av styrelsens arbete historiskt och deras idé om det framtida arbetet ska du träffa hela styrelsen och varje styrelseledamot en och en. Bilda dig en uppfattning över det kommande uppdraget. Du ska även,

 

 • Prata med VD.
 • Prta med ledningsgruppen.

 • Finns det kemi i gruppen?
 • Stämmer deras värderingar med dina?

 • Finns förutsättningar att komma vidare?

ska du tacka ja?
e f f e k t i v t  s t y r e l s e a r b e t e

Dags för dig att fatta beslutet.
Det är viktigt att du upplever att du får,

 

 • En go känsla för överiga styrelsemedlemmar.
 • En känsla att det finns uppslutning kring dig som person.

 • Gehör för dina synpunkter om styrelsearbete.
 • Gehör för att utvecka styrelsen/företaget som du önskar.

 • Accept på nödvändiga förändringar.
 • Får ett arvode som du är nöjd med.

styrelseordförande
e f f e k t i v t  s t y r e l s e a r b e t e

En styrelseordföranden har en viktig samordnande och
ledande funktion i styrelsens operativa arbete.

En styrelseordförande väljs oftast in på årsstämman. Han/hon leder styrelsens arbete och har ett större ansvar än övriga ledamöter för bolagets organisation och förvaltning.

Styrelseordförande är en av alla styrelsemedlemmar. Han/hon ska dock leda gruppen mot uppsatta mål och kan bl a agera som en,

 

 • Administratör.
 • Ambassadör.

 • Coach.
 • Facilitator.

 • Ledare.
 • Moderator.

 • Organisatör.
 • Strateg.

 

Styrelseordförande och vd kommer att arbeta tätt ihop som ett radarpar. Styrelseordförande ska,

 • Vara insatt i vd:s situation.
 • Lära känna vd och etablera ett ömsesidigt förtroende.

 • Lyssna, coacha och vara en resursperson till vd.
 • Lyssna in vd:s ambitioner på kort och lång sikt.

 • Tilsammans med vd definiera befogenheter och ansvar.
 • Hantera vd:s avtal, villkor och ersättningar.
 
 

befattning »

« styrelsearbete
uppstart »