"Skuld är de frias slaveri"
– Publilius Syrus, 85 f kr - 43 f kr, syrisk poet & författareaktiv
 
"Sätt dig inte i skuld om du kan sätta dig någon annanstans"
– Josh Billings, 1818-1885 , humorist & författare

vad är kapitalbehov?
k a p i t a l b e h o v

Kapitalbehov avser det kapital som, minst, krävs för att kunna genomföra ett projekt exempelvis en investering, utveckling av en ny produkt eller etablering på en ny marknad.

rörelsekapitalbehov
k a p i t a l b e h o v

Rörelsekapital är ett mått på hur mycket ägare och långivare ska finansiera kassa, bank, kundfordringar, varulager och övriga omsättningstillgångar.

Rörelsekapitalbehovet är en del av det totala kapitalbehovet som även innhåller anläggningskapitalbehov. Ordet "behov" är centralt eftersom det visar att finansieringen ska "hjälpa till" under en specifik tidsram.

Därefter ska verksamhetens försäljning generera tillräcklig likviditet så att företaget själv kan finansiera deras olika omsättningstillgångar.

 

rörelsekapitalbehov

 

Rörelsekapital
= omsättningstillgångar – kortfristiga skulder, KFS.

 

Exempel
= omsättningstillgångar – kortfristiga skulder.
= 6 000 000 kr – 4 000 000 kr.
= 2 000 000 kr.

kapitalkostnader
k a p i t a l b e h o v

Kapitalkostnader är inte samma sak som utbetalningar. De påvarkar inte företagets kassa utan påverkar årets resultat

 • Avskrivningar.
  Värdeminskning på anläggningstillgångar under perioden.
  Värdeminskaning påverkar enbart resultat, inte likviditet.

 • Räntor.
  Ränta på lånat kapital för anläggningstillgångar.
  Räntor påverkar både likviditet och resultat.


Kapitalkostnader
= avskrivningar + räntor.

leverantörskredit
k a p i t a l b e h o v

Det antal dagar som företaget har på sig att betala deras skulder. Leverantörsskulder genererar framtida utbetalningar. När dessa krediter ökar så ökar företagets likviditet. När företaget betalar senare får företaget behålla sina pengar längre.

 

Genomsnittlig leverantörskredit
= årets omsättning till inköpspris x genomsnittlig kredittid.

Exempel
= 600 000 kr x 30 dagar / 360 dagar.
= 50 000 kr.

= 600 000 kr / 360 dagar.
= 1 666, 67 kr/dag kr x 30 dagar.
= 50 000 kr.

kundkredit
k a p i t a l b e h o v

Det antal dagar som kunderna har på sig att betala företagets fordringar. Kundkrediter genererar framtida inbetalningar. När dessa krediter minskar så ökar företagets likviditet. När kunderna betalar fortare erhåller företaget pengar snabbare.

 

Genomsnittlig kundkredit
= årets omsättning till inköpspris x genomsnittlig kredittid.

 

Exempel
= 900 000 kr x 45 dagar / 360 dagar.
= 112 500 kr.

= 900 000 kr / 360 dagar.
= 2 500 kr/dag x 45 dagar.
= 112 500 kr.

varulager
k a p i t a l b e h o v

I ett varuhandelsföretag påverkar det antal dagar varorna ligger i varulager deras rörelsekapitalbehov. Det är viktigt att företagets varor omsätts så snabbt det bara går. När varorna ligger still binder de kapital och räntekostnader.

 

Genomsnittlig lagringstid [dgr]
= 360 dagar / omsättningshastighet [ggr].

Omsättningshastighet [ggr]
= omsättning [kr] / genomsnittligt lager [kr].

träna på övningsuppgifter
k a p i t a l b e h o v

För att lära dig mer om finansiering och kapitalbehov krävs att du först läser teorin bakom. Därefter är det viktigt att du fördjupar dina kunskaper och färdigheter genom att träna på olika nivåindelade övningsuppgifter som hanterar kredittid i,

 

 • Varulager.
 • Kundfordringar.
 • Leverantörsskulder,

 

Läs mer! - övningsuppgifter & fullständiga facit övningsuppgifter & fullständiga facit »

varuhandelsföretag
k a p i t a l b e h o v

I ett handelsföretag är det varorna som påverkar företagets behov av rörelsekapital. Rörelsekapitalbehovet påverkas av den totala kredittid i dagar som löper mellan utbetalning [inköp] och betalning [försäljning] från kunderna. En vara binder kapital från det att,

 

 • Den köps in och placeras i lager.
 • Leverantörsskulden betalas ca 30 dagar senare.

 • Kunderna köper varan.
 • Kunderna betalar ca 30 dagar senare.

 

Kredittiden i dagar påverkas normalt av,

 

 • + Kredittid i varulager.
  + Kredittid till kunder.
  – Kredittid från leverantörer.
  = Rörelsekapitalbehov i dagar
 • Exempel
  + 20 dagar - kredittid i varulager.
  + 35 dagar - kredittid till kunder.
  – 30 dagar - kredittid från leverantörer.
  = 25 dagar.

tjänsteföretag
k a p i t a l b e h o v

 

minska kapitalbehovet
k a p i t a l b e h o v

Det är normalt bäst om ett företag finansieras med eget kapital. Det finns ett antal olika rutiner/förhållningssätt som minskar företagets behov av rörelsekapital. T ex,

 

 • Längre kredittider hos dina leverantörer.
 • Hålla låga lager.

 • Kontant betalning av kunder.
 • Mindre kredittider till dina kunder.

 • Bevaka förfallna fakturor.
 • Snabbare betalningar från dina kunder.

 • Skjuta fram dina tänkta investeringar.
 • Överväga factoring och leasing.

 

Metod för beräkning:

1 Beräkna årlig inköpskostnad exklusive bruttovinst. (Detta utgör kapitalbehovet eftersom det är detta vi efter kredittidens slut ska betala).

2. Beräkna inköpskvantitet/inköpsbelopp per inköpstillfälle genom att dividera årlig inköpskostnad med inköpsfrekvens.

3. Beräkna genomsnittligt lager genom att ta maxlager+minlager och dividera med två.

Maxlager:
Det uträknade inköpsbeloppet per inköpstillfälle + minlager [buffertlager]
Minlager: Buffertlager

 
« kapitalbehov
riskkapital, UF »
 

övningsuppgifter »