"Ord betalar ingen skuld"
– William Shakespeare, 1564-1616, dramatiker & poet
 
"Sagan är slut, jag sätter punkt för sista raden, så säg hur
aktierna faller"
– Lars Winnerbäck, 1975- , ur Pollenchock & stjärnfall

vad innebär finansiering?
f i n a n s i e r i n g

Finansiering innebär hur individer, hushåll, organisationer, företag eller stater skaffar kapital för att genomföra projekt, investeringar eller verksamhet.

Finansiering innebär att någon bekostar, skaffar pengar till eller förser något eller någon med kapital. Vanliga frågor som de ska ställa sig inför en finansiering kan t ex vara,

 

 • Vem ska betala?
 • Vill vi betala?

 • Kan vi betala?
 • Hur det ska betalas?

 • Vad tjänar vi på att betala?
 • Finns det bättre objekt att finansiera?

 • Kan mottagaren betala tillbaka våra pengar?
 • Genererar finansieringen andra värden?
finansiering
f i n a n s i e r i n g

Finansiering innebär att en privatperson eller ett företag, allokerar pengar till en investering, ett projekt eller en verksamhet. Mottagare är antingen en organisation, ett företag eller en privatperson.

 

Företaget kan finansieras med hjälp av,

 • Eget kapital.
  Egen insats, aktiekapital & årets resultat.

 • Främmande kapital.
  Kortfristiga skulder [> 1 år].
  – Leverantörsskulder.
  – Momsskulder.
  – Personalskatteskulder.
  – Löneskulder.

  Långfristiga skulder [< 1 år].
  – Banklån & andra långa krediter.

vad är kapital?
f i n a n s i e r i n g

Med kapital avses ett företags resurser, d v s det som används i ett företags verksamhet. Ett företags kapital ägs ofta av företaget men kan även leasas och/eller hyras.


Det finns fyra typer av kapital,

 • Realkapital.
  Fysiska objekt som t ex utrustning & varulager.

 • Finansiellt kapital.
  Kassa, bank, aktier & andra värdepapaper.

 • Humankapital.
  Medarbetarnas kunskap, skicklighet & kompetens.

 • Immateriellt kapital.
  Patent, varumärken & goodwill.

balansräkning
f i n a n s i e r i n g

Företagets kapital finns samlat i deras balansräkning som delas upp i tillgångar och eget kapital + skulder.

 

 • Tillgångar = eget kapital + skulder.

  Skulder = tillgångar – eget kapital.
  Eget kapital = tillgångar – skulder.

balansräkning

vad innebär balans?
f i n a n s i e r i n g

En balansräkning består av två sidor, en aktivsida och en passivsida.

 

 • Aktivsidan [kapitalanvändning].
  Vad pengarna används till; företagets tillgångar.

 • Passivsidan [kapitalanskaffning].
  Var pengarna kommer ifrån; företagets EK + skulder.

 

Ordet balans betyder i detta sammanhang att båda sidor ska vara lika stora. Aktivsidan = passivsidan; de ska balansera.

Exempel
Ett företag investerar 400 000 kr i en ny maskin.
Eftersom de inte har några pengar tar de ett banklån.

Aktivsidan [tillgångar].
Maskiner = 400 000 kr.

Passivsidan [skulder].
Banklån = 400 000 kr.

Balansräkning
Tillgångar [aktivsidan] = EK + skulder [passivsidan].

balansomslutning
f i n a n s i e r i n g

Företagets balansomslutning är en summering av tillgångar eller eget kapital + skulder vid en given tidpunkt, oftast den 31 dec. Summan av balansräkningens tillgångar ska vara lika stor som summan av eget kapital + skulder.

Båda sidorna i balansräkningen ska vara i balans, därav namnet balansomslutning.

 

Balansomslutning
= summan av företagets tillgångar.
= summan av företagets eget kapital och skulder.

 

tillgångar
f i n a n s i e r i n g

Företagets tillgångar delas in i AT & OT,

 

 • Anläggningstillgångar, AT.
  Syftet med en AT är att den ska stadigvarande brukas.
  T ex inventarier, maskiner och byggnader.

 • Omsättningstillgångar, OT.
  Syftet med en OT är att den ska omsättas samma år.
  T ex kassa, Plusgiro, kassa, varulager och kundfordringar

anläggningstillgångar
f i n a n s i e r i n g

"Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång." – ÅRL 4 kap. 1§.

En anläggningstillgång, AT, är en tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas under en längre tid. Med längre tid menas > 1 år.

 

Anläggningstillgångar är uppdelade i tre kategorier,

 • Materiella tillgångar.
  T ex maskiner, inventarier, verktyg, bilar, byggnade & mark.

 • Immateriella tillgångar.
  T ex patent, licensrättigheter, goodwill, FOU & hyresrätter.

 • Finansiella tillgångar.
  T ex aktier, obligationer, kapitalförsäkringar & andelar.

omsättningstillgångar
f i n a n s i e r i n g

"Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång." – ÅRL 4 kap. 1§.

Om en tillgång inte definieras som en anläggningstillgång är det en omsättningstillgång.

En omsättningstillgång är en tillgång som är avsedd att omsättas under innevarande verksamhetsår. Eftersom tillgången omsätts förbrukas den under året och blir en kostnad i företagets resultaträkning.

 

Vanliga omsättningstillgångar är,

 

 • Varulager.
  T ex råvarulager & lager av handelsvaror.

 • Kortfristiga fordringar.
  T ex kundfordringar & momsfordran.

 • Kortfristiga placeringar.
  T ex aktier & övriga värdepapper.

 • Likvida medel.
  T ex kassa & checkräkningskonto.

skulder
f i n a n s i e r i n g

Balansräkningens skuldsida består av tre huvudområden.

 

 • Eget kapital.
  Egen insats, aktiekapital & årets resultat.

 • Obeskattade reserver.
  Periodiseringsfonder & avskrivning över plan.

 • Främmande kapital [skulder].
  Skulder delas in i kortfristiga- och långfristiga skulder.
  Leverantörsskulder, skatteskulder & banklån.

eget kapital
f i n a n s i e r i n g

Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder. EK är en är en skuld; företagets skuld till ägarna. Eget kapital består av startkapital, kapitaltillskott och upparbetade vinster i företaget.

 

Eget kapital
= tillgångar – skulder.

avkastning = ränta
f i n a n s i e r i n g

För att en finansiering ska vara intressant kräver finansiärerna oftast en viss procentuell avkastning [ränta] på satsat kapital.

 

 • Avkastning på investering
  = nettovinst / kostnad för investeringen. [%]

 

Avkastning på investering används för att beräkna och utvärdera din investering. Vinsten från investeringen delas med kostnaden för investeringen. Resultatet visar investeringens effektivitet.

räntekostnad
f i n a n s i e r i n g

Normalt kräver all finasiering någon form av avkastning [ränta]. Företagets räntekostnad är resultatet av räntesatsen x lånat kapital.

 

Räntekostnad
= lånat kapital x räntesats.

finansieringskapital
f i n a n s i e r i n g

När du startar ett nytt företag eller utökar en befintlig verksamhet ska du beräkna hur mycket kapital som krävs och hur lång tid du behöver det.

Beroende på hur stora dina AT och OT kommer vara krävsmer elle mindre finansiering. Följande samband är viktiga att ha koll på,

 

 • Ju större bundet kapital som krävs,
  desto mindre behov av finansiering.

 • Ju större eget kapital som finns,
  desto mindre behov av främmande kapital.

 • Ju större kortfristiga skulder som finns,
  desto mindre behov av långfristiga skulder.

soliditet
f i n a n s i e r i n g

Ett företag som till stor del är finansierat med eget kapital har en god balans. Det egna kapitalet ska helst överstiga 50% av det totala kapitalet. Soliditet visar företagets långsiktiga betalningsförmåga.


Soliditet
= eget kapital / totalt kapital x 100.

 

Läs mer! - soliditet & övriga nyckelta soliditet & övriga nyckeltal »

 
 

kapitalbehov »

riskkapital, UF »

 

övningsuppgifter »