"Det väsentligaste som man kan säga om ekonomer är att de så gott som alltid har fel"

- Pehr G Gyllehammar, 1935-, legendarisk CEO på Volvo

 
 

 

försäljning av AT
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

När företaget säljer en anläggningstillgång [AT] som t ex en maskin, en inventarie eller en bil kan tre olika scenarios uppstå.

 

 • Tre olika scenarios,

  - Tillgången säljs med vinst [realisationsvinst].
  - Tillgången säljs med förlust [realisationsförlust].
  - Tillgången går plus minus noll.
 • Realisationsvinst
  När försäljningspriset exklusive moms > det bokförda värdet.
  = 640 000 kr − 600 000 kr.
  = + 40 000 kr.


Konto Namn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto 800 000
2611 Utgående moms 160 000
1211 Maskiner 1 000 000
1219 Ackumulerade avskrivningar 400 000  
3973 Vinst avyttring av maskiner   40 000 • Realisationsförlust
  När försäljningspriset exklusive moms < det bokförda värdet.
  = 560 000 kr − 600 000 kr.
  = − 40 000 kr.


Konto Namn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto 700 000
2611 Utgående moms 140 000
1211 Maskiner 1 000 000
1219 Ackumulerade avskrivningar 400 000  
7973 Förlust avyttring av maskiner 40 000  

exempel, försäljning av AT
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

Den 18 augusti 20x1 investerar Tres Chic Boutique AB i nya inventarier. De erhåller en faktura från deras leverantör på 2 200 000 kr exkl. moms. Deras inventariers ekonomiska livslängd beräknas till 8 år.

Den 11 april 20x5 avyttras företagets inventarier för 1 280 000 kr inkl. moms. Bokför försäljningen av företagets inventarier.


» facit till exempel; försäljning av AT med vinst »

exempel, försäljning av AT
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

Den 7 juni 20x1 investerar Chekkers AB i en ny maskin. De erhåller en faktura från deras leverantör på 4 000 000 kr exkl. moms. Maskinens ekonomiska livslängd beräknas till 10 år.

Den 23 februari 20x7 avyttras företagets maskin för 1 200 000 kr inkl. moms. Bokför försäljningen av företagets maskin.


» facit till exempel; försäljning av AT med förlust »

utländsk valuta
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

När företaget gör affärer med utländska företag kommer ett lands
valutakurs att påverka framtida in- och utbetalningar.

 

 • Bokföring till rådande växelkurs på fakturadagen
  - Ursprungsfakturan.
  - Kreditfaktura.
  - Kassarabatter.

 • Bokföring till rådande växelkurs vid betalningsdagen.
  - Utbetalning.
  - Inbetalning.

 • Bokföring av valutakursdifferenser.
  - Konto 3960; valutakursvinst.
  - Konto 7960; valutakursförlust.

införsel, handel med länder inom EU
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

Inköp av varor och tjänster från länder inom EU heter införsel.

Om ett företag säljer till eller köper in från ett företag i annat EU-land ska varuvärdet på fakturan anges exklusive moms. Båda företagets VAT-nummer ska vara angivet på fakturan.

VAT-nummer är ett internationellt momsregistreringsnummer som företaget erhåller från Skatteverket.

 

 • Exempel

  Leverantörsskuld.
  = € 36 000 x 8,90 kr/€.
  = 320 400 kr.

  Beräknad utgående moms.
  = 320 400 kr x 0,25.
  = 80 100 kr.

 

Konto Namn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   320 400
4515 Inköp av varor från annat EU-land 320 400  
2615 Beräknad utgående moms   80 100
2645 Beräknad utgående moms 80 100  


» läs mer om hur du bokför införsel från EU »

exempel, införsel
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

Restaurangbolaget AB köper in kastruller från anrika Helmut AG i Köln, Tyskland. Den 8 september erhålls en f:a på € 86 000. Valutakurs 9,15 kr/€.

Restaurangbolaget AB reglerar sin skuld till sin tyska leverantör, Helmut AG. Valutakursen den 6 oktober är 8,90 kr/€. Bokför företagets utbetalning.


» facit till exempel; införsel från EU »

import, handel med länder utanför EU
s p e c i e l l a h ä n d e l s e r

Inköp av varor och tjänster från länder utanför EU heter import.

Om ett företag säljer till eller köper in från ett företag från ett land utanför EU ska varuvärdet på fakturan anges exklusive moms. Båda företagets VAT-nummer ska vara angivet på fakturan.

VAT-nummer är ett internationellt momsregistreringsnummer som företaget erhåller från Skatteverket.

 

Tullverket skickar därefter en faktura som innehåller,

 • Tullvärde.
 • Införselmoms.


» läs mer om hur du bokför import från land utanför EU »

att bokföra tull vid import
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

När du ska bokföra import och tull är det många variabler att hålla koll på. Den första konteringen kan kännas förvirrande. Men, det finns en logik i det hela. Följ bara nedan struktur så hamnar du rätt varje gång.


» läs mer om att bokföra tull; steg för steg »

exempel, import
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

Den 3 maj importerar Crazy Street AB sneakers från San Diego, Kalifornien, USA. Inköpet exklusive frakt, $ 3 600, kostar $ 63 350. Valutakurs 8,30 kr/$.

För dessa varor tar Tullverket ut en tull på 8 %. Den 10 maj anländer en faktura från Tullverket. Den baseras på den tulldeklaration som företagets fraktbolag, DHL, har fyllt i och vidarebefordrat till Tullverket. Bokför fakturan som kommer från Tullverket med ovan angivna variabler.


» facit till exempel; import från land utanför EU »

kundförluster, olika metoder
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

Kundfordringar ska redovisas till det nominella värdet, d v s det värde som står på fakturan. Om en kund har svårt att reglera sin skuld eller går i konkurs och inte kan betala ska ditt företag skriva ned fordringarna.

 

Nedskrivning av kundfordringar kan göras med två olika metoder,


 • Direkt metod.
  Konto 1510; kundfordringar [K].
  Konto 6352; befarade förluster på kundfordringar [D].

 • Indirekt metod.
  Konto 1519; nedskrivning av kundfordringar [K].
  Konto 6352; befarade förluster på kundfordringar [D].
osäkra kundfordringar
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

När du misstänker att en kund inte har möjlighet att betala en utestående fordran uppstår en osäker kundfordring. När det sker ska du boka om din kundfordan till en osäker kundforan.

 

 • Konto 1510; kundfordringar [K].
  Konto 1515; osäkra kundfordringar [D].

  Du bokför hela kundfordran.
  = 160 000 kr x 1,25.
  = 200 000 kr inkl. moms.

 

Konto Namn Debet Kredit
1510 Kundfordringar   200 000
1515 Osäkra kundfordringar 200 000  

befarade kundförluster
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

När du misstänker att en kund inte kan betala sin kundfordran, som förfallit till betalning, och om du har skickat mer än ett krav eller överlämnat ärendet för inkasso, ska din osäkra kundfordran skrivas ned och bokföras om till befarade förluster på kundfordringar.

 

 • Konto 1519; nedskrivning av kundfordringar [K].
  Konto 6352; befarade förluster på kundfordringar [D].

  Beloppen redovisas exklusive moms.

  Du bokför enbart försäljningsvärdet.
  = 200 000 kr x 0,80.
  = 160 000 kr exkl. moms.

 

Konto Namn Debet Kredit
1519 Nedskrivning av kundfordringar   160 000
6352 Befarade förluster på kundfordringar 160 000  


» läs mer om hur du bokför befarade kundförluster »

exempel, befarade kundförl.
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

Hagen Häst AB har sålt sadlar till Goofy Horse AB. Fakturan som skrivs ut och skickas den 5 augusti är på 412 000 kr inkl. moms 82 400 kr.

Efter 25 dagar erhåller Bettina på Hagen Häst AB ett brev från Goofy Horse AB. De har fått likviditetsproblem och kan inte betala fakturan i tid. Bettina väljer att boka om fordringen till en osäker kundfordring.

Trots upprepade krav under hösten har inte Goofy Horse AB reglerat sin skuld. Hagen Häst AB väljer att skriva ned sin fordran i årets bokslut. Bokför företagets nedskrivning av av deras kundfordring.


» facit till exempel; befarade kundförluster »

konstaterade kundförluster
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

Företaget ska inte ta upp värdelösa tillgångar i sin balansräkning. Det ska skriva ned sin osäkra tillgång till noll och bokföra den som en konstaterad kundförlust. För att detta ska kunna göras ska vissa krav vara uppfyllda.

 

 • Kunden ska ha,

  - Gått i konkurs.
  - Fått ackord.
  - Varit utsatt för en utmätning och saknat tillgångar.


 • Konto 1515; osäkra kundfordringar [K].
  Konto 2611; utgående moms [D].
  Konto 6351; konstaterade förluster på kundfordringar [D].

  Du motbokar alla tidigare konteringar och bokför
  försäljningsvärdet exkl. moms på konto 6351 [D].


 • Beräkna företagets kundförlust.

  +  200 000 kr  Kundfordringar.
  −            0 kr  Inbetalt belopp.
  =  200 000 kr  Konstaterad bruttoförlust.
  −    40 000 kr  Moms på bruttoförlusten [200 000 kr x 0,20].
  =  160 000 kr  Konstaterad kundförlust.

 

Konto Namn Debet Kredit
1519 Nedskrivning av kundfordringar 160 000
6352 Befarade förluster på kundfordringar 160 000
1515 Osäkra kundfordringar 200 000
2611 Utgående moms 40 000  
6351 Konstaterade förluster på kundfordring 160 000  


» läs mer om hur du bokför konstaterade kundförluster »
exempel, konstaterade kundf
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

Tak & Tegel AB säljer glaserade tegelpannor till Husbyggaren i Trelleborg AB. Försäljningen som motsvarar 10 nya villor är på 320 000 kr inkl. moms 64 000 kr.

Eftersom företagets kund, Husbyggaren i Trelleborg AB, har gått i konkurs bokför Tak & Tegel AB om sin befarade kundförlust till en konstaterad kundförlust.

 

 • Kontera hela bokföringskedjan,

  - Försäljning.
  - Osäker kundfordran.
  - Befarad kundförlust.
  - Konstaterad kundförlust.


» facit till exempel; konstaterade kundförluster »

återvunna kundfordringar
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

När företagets kund går i konkurs uppstår en konstaterad kundförlust i bokslutet. Det händer dock att företaget erhåller utdelning året efter av konkursboet. Pengarna betalas in på företagets bankkonto t ex konto 1930 Checkräkningskonto.

Konto 3950, återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar ska användas vid betalning av kundfordran som vid tidigare beskattningsår har bokförts på konto 6351, konstaterad kundförlust. Du redovisar även moms.

 

 • Konto 1930; checkräkningskonto [D]
  Konto 3950; återvunna tidigare avskrivna kundfordringar [K].
  Konto 2611; utgående moms [K].

  Inbetalning
  Du bokför hela kundfordran; försäljningsvärdet inkl. moms.
  = 200 000 kr inkl. moms.

  Utgående moms
  = 200 000 kr x 0,20.
  = 40 000 kr.

  Återvunna avskrivna kundfordringar
  = 200 000 kr x 0,80.
  = 160 000 kr.

 

 

Konto Namn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto 200 000  
2611 Utgående moms   40 000
3950 Återvunna avskrivna kundfordringar   160 000


» läs mer om hur du bokför återvunna kundfordringar »

exempel, återvunna kundfor
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

Maxifilt AB har sålt trädgårdsfiltar till Uterum AB. Fakturan som skrivs ut och skickas den 21 juli 20x1 är på 320 000 kr inkl. moms 64 000 kr.

Maxifilt AB har trots ett antal påminnelser inte fått betalt av sin kund Uterum AB. Företagets ekonomichef Ida bokar om deras kundfordringar till en befarad kundförlust. Uterum AB kan tyvärr inte reda upp sin likvidationsbrist. I slutet av november 20x1 går Uterum AB i konkurs. Det innebär att Ida bokar om Maxifilt ABs befarade kundförlust till en konstaterad kundförlust.

I samband med konkursen erhåller Maxifilt AB utdelning med 30 % av den ursprungliga kundfordran. Bokför företagets återvunna kundfordran.


» facit till exempel; återvunna kundfordringar »

 

träna på övningsuppgifter
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

För att lära dig redovisningens grundbegrepp krävs att du först läser teorin bakom. Därefter är det viktigt att du fördjupar dina kunskaper och färdigheter genom att träna på olika nivåindelade uppgifter inom,

 

 • Bankränta & dröjsmålsränta.
 • Införsel från EU.

 • Import från länder utanför EU.
 • Försäljning av anläggningstillgångar.

 • Kassarabatter.
 • Kundförluster.


» träna på fler övningsuppgifter & fullständiga facit »

kreditfakturor
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

När företagen gör affärer med varandra bygger det på att de först får en leverans och därefter, efter ca 30 dagar, betalar sin leverantör. Det är samma sak vid försäljning.

Ibland blir det fel på leveransen eller på själva fakturan. Om köparen inte är nöjd med produkten ska han/hon reklamera köpet. Säljaren kan då medge prisavdrag eller erbjuda en ny produkt.

När säljaren ska korrigerar felet skrivs en kreditfaktura [kreditnota]. Det är en minusfaktura, en omvänd faktura, som kompenserar misstaget.

En kreditfaktura är ytterligare en faktura som skickas till kund eller erhålls från leverantör. Den bokförs på samma konton som den ursprungliga fakturan, fast tvärtom.

 

Den ursprungliga fakturan bokförs så här.

Konto Namn Debet Kredit
1510 Kundfordringar 125 000
3010 Försäljning 100 000
2611 Utgående moms 25 000

 

 

Parterna har kommit överens om en prisjustering med 10%.

Kreditfakturan bokförs tvärtom.

Konto Namn Debet Kredit
1510 Kundfordringar 12 500
3010 Försäljning 10 000
2611 Utgående moms 2 500

 

» läs mer om hur du bokför kreditfakturor »

lämnade kassarabatter
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

En lämnad kassarabatt betraktas som en intäktsreduktion. När företaget väljer att lämna rabatter till sina kunder kommer deras inkomster att minska. Den lämnade rabatten bokförs i samband med företagets inbetalning.

 

 • Konto 3731; lämnade kassarabatter [D].


 • Exempel
  2 % kassarabatt.

  Minskad inbetalning = 127 400 kr [130 000 kr x 0,98].
  Lämnad kassarabatt = 2 600 kr [130 000 kr − 127 400 kr].

  Minskad försäljning = 2 080 kr [2 600 kr x 0,80].
  Minskad utgående moms = 520 kr [2 600 kr x 0,20].

 

Konto Namn Debet Kredit
1510 Kundfordringar   130 000
1930 Checkräkningskonto 127 400  
3731 Lämnade kassarabatter 2 080  
2611 Utgående moms 520  


» läs mer om lämnade kassarabatter »

» läs mer om lämnade kassarabatter 2 »

exempel, lämnad kassarabatt
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

Den 7 mars skickar Ochoato AB en faktura till Katthjälpen AB, 120 000 kr inkl. moms 24 000 kr. På fakturan anges villkoret ”30 dgr eller 10 dgr minus 2 %”.

Katthjälpen AB väljer att nyttja rabatten. De betalar före 10 dgr och erhåller då 2 % kassarabatt. När Ochoato AB bokför deras inbetalning tar de hänsyn till deras minskade försäljning [lämnad kassarabatt]. Bokför företagets lämnade kassarabatt.


» facit till exempel; lämnad kassarabatt »

erhållna kassarabatter
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

En erhållen kassarabatt betraktas som en kostnadssreduktion. När företaget erhåller rabatter från sina leverantörer kommer deras kostnader att minska. Den erhållna rabatten bokförs i samband med företagets utbetalning.

 

 • Konto 4731; erhållna kassarabatter [K].


 • Exempel
  3 % kassarabatt.

  Minskad utbetalning = 339 500 kr [350 000 kr x 0,97].
  Erhållen kassarabatt = 10 500 kr [350 000 kr − 339 500 kr].

  Minskat varuinlöp = 8 400 kr [10 500 kr x 0,80].
  Minskad ingående moms = 2 100 kr [10 500 kr x 0,20].

 

Konto Namn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder 350 000  
1930 Checkräkningskonto   339 500
4731 Erhållna kassarabatter   8 400
2641 Ingående moms   2 100


» läs mer om hur du bokför erhållna kassarabatter »

exempel, erhållen kassarabatt
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

Den 27 maj erhåller Lattella AB en faktura från Mekahz AB, 85 000 kr inkl. moms 17 000 kr. På fakturan anges villkoret ”30 dgr eller 10 dgr minus 4 %”.

Lattella AB väljer att nyttja rabatten. De betalar före 10 dgr och erhåller då 4 % kassarabatt. När företaget bokför deras utbetalning tar de hänsyn till deras minskade kostnader [erhållen kassarabatt]. Bokför företagets erhållna kassarabatt.


» facit till exempel; erhållen kassarabatt »

dröjsmålsränta
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

Dröjsmålsränta är en ersättning för att en betalning är sen. Räntelagen ger dig rätt att ta ut dröjsmålsränta efter 30 dagar. Eftersom Räntelagen är dispositiv kan parterna avtala bort den och komma överens om andra villkor.

 • Dröjsmålsräntan erläggs från den dag som infaller 30 dgr efter
  fakturadatum.

 • Dröjsmålsräntan baseras på Riksbankens referensränta + 8 %
  -enheter.

 • Dröjsmålsräntan beräknas per år.

 • Räntedagsfoten är normalt 360 dagar.

 • Dröjsmålsräntan beräknas på hela fakturabeloppet inkl moms.

 • Dröjsmålsräntan är inte momspliktig.  Exempel
  En av dina kunder är 30 dagar sen med att reglera sin betalning. Den urpsrungliga fakturan är på 200 000 kr inkl. moms. Referensräntan är f n på 1,0 %.


  KAR
  Använd dig av K x A x R för att enkelt beräkna dröjsmålsräntan.
  KAR = Kapital x Antal dagar x Räntesats.

  K = 200 000 kr
  A = 30 dagar.
  R = Referensräntan + 8 %-enheter = 1 %+ 8 % = 9 %.


  Dröjsmålsränta
  = Kapital x [Antal dagar ÷ 360 dagar] x Räntesats i %.
  = 200 000 kr x [30 dgr ÷ 360 dgr] x 0,09.
  = 1 500 kr.

 

När kunden betalat den ursprungliga fakturan beräknar du räntan, skriver en faktura på 1 500 kr exkl. moms och skickar den till din kund.

dröjsmålsräntor
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

Om din kund betalar för sent får du gå försiktigt fram. Fast du har all rätt att skicka en räntefaktura, gör inte det direkt. Du vill inte störa din kund så han/hon byter leverantör.

 

 1. Ring upp och fråga om något har blivit fel.

 2. Skicka ett "snällt" brev där du upplyser om att betalning
  ännu ej skett.

 3. Beräkna och skicka dröjsmålsräntefaktura m h a formeln
  K x A x R.
  = kapital x [antal dagar ÷ 360 dagar] x räntan i %.


  Exempel
  = 150 000 kr x [60 dgr ÷ 360 dgr] x 0,12.
  = 3 000 kr.

 

Konto Namn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder.   3 000
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder 3 000  


» läs mer om hur du bokför dröjsmålsräntor »
exempel, dröjsmålsräntor
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

Grönt & Kål AB säljer blandade kålsorter till Grossist Grön AB för 300 000 kr exkl. moms 75 000 kr. På fakturan har de angett kreditvillkoret - 30 dagar annars referensränta + 8 %. I skrivande stund är referensräntan 0,5 %. Bokför företagets dröjsmålsräntefaktura.


» facit till exempel; dröjsmålsräntor »

formeln för ränteberäkning
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

Biz4you skapade en egen liten model för ränteberäkning "KAR".
KAR står för "Kapital x Antal tidsenheter x Räntesats".

Att företaget betalar ränta om de lånar pengar på en bank har alla koll på. Det vanligaste räntebegreppet är dröjsmålsränta, d v s den ersättning som ska betalas om en faktura betalas för sent. När en faktura betalas för sent får det bokföringsmässiga konsekvenser i båda företagen.

 

 • Räntan beräknas m h a formeln K x A x R
  = kapital x [antal dagar ÷ 360 dagar] x räntan i %.

beräkna ränta


 • Ränteinkomster
  Konto 8313; dröjsmålsränta på kundfordringar.

 • Ränteutgifter
  Konto 8422; dröjsmålsränta på leverantörsskulder.


» läs mer om hur du bokför ränteinkomster »

» läs mer om hur du bokför ränteutgifter »

räkna ut din ränta
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

En liten Excel-fil som hjälper dig räkna ut dröjsmålsräntan.

räkna ut din dröjsmålsränta.

 

betalningspåminnelse
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

När kunden inte betalt sin faktura ska du påminna om att fakturan är förfallen. Var dock försiktig eftersom det kan finnas flera orsaker varför fakturan inte är betald.


» läs mer om betalningspåminnelser »

övningsuppgifter
s p e c i e l l a  h ä n d e l s e r

Du tränar på ovanliga affärshändelser med specifikt regelverk.

 

 • Lämnade kassarabatter.
 • Erhållna kassarabatter.

 • Dröjsmålsränta.
 • Import.

 • Införsel.
 • Befarade kundförluster.

 • Konstaterade kundförluster.

 

» övningsuppgifter; speciella affärshändelser »

 
 

löpande bokföring »

exempel utan moms »

löner »

moms »

praktisk bokföring »

ränta & amortering »

« speciella händelser

t-konto »

 

övningsuppgifter »