"Man måste beundra dem som kan stava till tisdag även om det inte blir rätt"

- Nalle Puh, en skön liten björn

 
"The next day is another day"

- David Bowie, pop/-rockikon

inlämning
å r s r e d o v i s n i n g

Planera gruppens arbete. Var ute i god tid så att du kan skicka in tävlingsbidraget senast dagen före deadline. Om du väntar för länge kan tekniken strula. "En missad straff är allltid en missad straff".

 

Kolla på www.ungforetagsamhet.se för exakt datum och tid.

kriterier
å r s r e d o v i s n i n g

Företaget ska ta fram en strukturerad och korrekt årsredovisning med följande innehållskrav;

 

 • Förvaltningsberättelse.
 • Resultaträkning.

 • Balansräkning.
 • Ort, datum och styrelsens [medarbetarnas] underskrift.
 • Revisionsberättelse [underskrivet av revisor].

 

Juryn bedömer,

 

 • Struktur och utformning.
 • Årsredovisningen i sin helhet.

 

Läs mer! kriterier, bästa årsredovisning - kriterier, bästa årsredovisning »

avsluta verksamhetsåret
å r s r e d o v i s n i n g

Nu är det dags att avsluta företagets verksamhetsår. Börja med att hålla företagets sista styrelsemöte och besluta om,

 

 • Vem som ska vara projektledare för avvecklingsprocessen.
 • När han/hon ska rapportera tillbaka till organisationen.

 • När företaget ska hålla årsstämma.
  Det har ni redan beslutat om i er bolagsordning.

 • Vid vilket datum ditt UF-företag ska vara avvecklat.

 

Läs mer! avsluta ditt verksamhetsår - avsluta ditt verksamhetsår »

strukturerad avveckling
å r s r e d o v i s n i n g

Använd en checklista för att inte missa något inför och efter
företagets årsstämma.

 

Läs mer! checklist, strukturerad avveckling - checklist, strukturerad avveckling »

strukturerat bokslut
å r s r e d o v i s n i n g

Använd en checklista för att inte missa något i företagets bokslut.
Glöm inte att,

 

 • Avsluta företagets bankkonto i god tid.

 

Läs mer! checklist, strukturerat bokslut - checklist, strukturerat bokslut »

kallelse, årsstämma
å r s r e d o v i s n i n g

Både kallelse och agendan på årsstämman är reglerad i företagets bolagsordning som du tog fram i början av året.

"Du är varmt välkommen att närvara på årsstämman i Swish UF. Efter stämman bjuder vi på kaffe och fika och berättar lite anekdoter om vårt intressanta verksamhetsår. Vi beräknar att möte och fika tar ca 60 min."

 

Läs mer! kallelse, årsstämma - kallelse, årsstämma »

protokoll, årsstämmal
å r s r e d o v i s n i n g

På årsstämman tas enbart de punkter upp som beslutats i företagets bolagsordning. Skriv protokoll direkt efter stämman och skicka ut till,

 

 • Styrelsemedlemmar.
 • Rådgivare.
 • Coach/handledare/lärare.
 • Övriga intressenter.

 

Läs mer! protokoll, årsstämma - protokoll, årsstämma »

bokslutsjusteringar
å r s r e d o v i s n i n g

Bokför alla verifikationer och stäm av att de är korrekt bokförda. I bokslutet ska du göra det som är specifikt för ditt företag. Det kan bl a vara att,

 

 • Reglera medarbetarnas eget kapitalkonton.
 • Reglera egna varuuttag.

 • Periodisera varulager.
 • Föra årets resultat från RR till BR.

 • Betala tillbaka riskkapital.
 • Betala eventuell utdelning till riskkapitalandelsägare.

 

Läs mer! bokslutsjusteringar - bokslutsjusteringar »

ordlista, årsredovisning
å r s r e d o v i s n i n g

Styrelsens redovisning av det avslutade verksamhetsåret. Företagets årsredovisning behandlas på företagets ordinarie årsstämma. En årsredovisning består enligt årsredovisningslagen av,

 

 1. Förvaltningsberättelse
  Förklarar verksamheten i text.

 2. Resultaträkning [RR]
  Visar företagets periodiserade inkomster och utgifter.

 3. Balansräkning [BR]
  Visar företagets ställning [förmögenhet] på balansdagen.

 4. Noter & tilläggsupplysningar
  Visar detaljinformation om vissa poster i RR och BR.

 

Läs mer! ordlista, årsredovisning - ordlista, årsredovisning »

ordlista, årsstämma
å r s r e d o v i s n i n g

Företagets årsstämma är en formell tillställning som följer givna ramar. Dess innehåll är beslutat i företagets bolagsordning. En årsstämma tar bl. a upp,

 

 • Kallelse.
 • Dagordning [agenda].

 • Röstlängd.
 • Utlysande.

 • Berättelser.
 • Beslut.

Läs mer! ordlista, årsstämma - ordlista, årsstämma »

signaturer
å r s r e d o v i s n i n g

Din årsredovisning ska innehålla signaturer på tre ställen.

 

 • VD ska signera på sidan - VD har ordet.
 • Revisorn ska signera på revisionsberättelsen.
 • Styrelsen ska signera på förvaltningsberättelsen.

 

Läs mer! underskrifter - underskrifter »

 
 
"Ekonomi är den metod som vi använder idag för att finansiera morgondagens förbättringar"
- Calvin Coolidge, 1872-1933, amerikas 30:e president

exempel
å r s r e d o v i s n i n g

Använd gärna nedan exempel som inspiration till era texter. Använd dig av en korrekt förvaltningsberättelse. Du finner en sådan i Studiecoachens årsredovisning nedan.

 

Klicka på bilden för att öppna Studiecoachen's årsredovisning.
årsredovisning, studiecoachen

årsredovisningen
å r s r e d o v i s n i n g

Att kunna ekonomi generellt och redovisning specifikt är alltid ett tungt argument om du ska få anställning inom någon funktion som är relaterad till ekonomi. .

Innehållet i företagets årsredovisning berättar dess story och den ska innehålla tre viktiga områden,

 

 • Verksamhetsberättelse.

 • Förvaltningsberättelse.

 • Revisionsberättelse.
  - Bifogas som bilaga.

 

Läs mer! årsredovisningens innehåll - årsredovisningens innehåll »

framsida
å r s r e d o v i s n i n g

Årsredovisningens första sida, dess framsida, ska enbart innehålla titeln "Årsredovisning", räkenskapsåret "20x1/20x2" och företagets namn.

 

 • Årsredovisning.
 • Räkenskapsåret 20x1/20x2.
 • Företagets namn.

 

Läs mer! korrekt framsida - korrekt framsida »

innehållsförteckning
å r s r e d o v i s n i n g

Observera att årsredovisningen ska vara på 10 sidor.
Den ska innehålla,

 

 • Verksamhetsberättelse
  - Idé, vision, mission, mål & strategier.
  - Produkten.

  - Kunden.
  - Marknadsföring.

  - Webb & sociala medier.
  - Årets aktiviteter.

  - Försäljning.
  - Organisationen.

  - Teambuilding, styrkor & svagheter.
  - Lärdomar & erfarenheter.

 • Förvaltningsberättelse
  - Omvärldsbevakning & framtid.
  - Resultaträkning.

  - Balansräkning.
  - Noter.

 • Bilaga
  - Revisionsberättelse.

 

Läs mer! årsredovisningens innehållsförteckning - årsredovisningens innehållsförteckning »

förvaltningsberättelse
å r s r e d o v i s n i n g

I förvaltningsberättelsen beskriver företaget året som gick, framtid och allt som har med siffor att göra. Det ska t ex vara,

 

 • Information om verksamheten.
 • Väsentliga händelser under verksamhetsåret.

 • Framtida utveckling.
 • Årsöversikt i siffror.

 • Förslag på vinstdisposition.
 • Antal styrelsemöten.

 • Vem som tecknat firma.
 • Företagets revisor.

 

Läs mer! förvaltningsberättelse - förvaltningsberättelse »

resultaträkning
å r s r e d o v i s n i n g

Resultaträkningen visar företagets resultat under en given period. Den visar relationen mellan årets intäkter och kostnader. Tänk på att skriva en korrekt RR.

 

Läs mer! resultaträkning - resultaträkning »

balansräkning
å r s r e d o v i s n i n g

Balansräkningen visar företagets förmögenhet och dess ekonomiska ställning vid en given tidpunkt. Den visar relationen mellan företagets tillgångar, eget kapital och skulder. Tänk på att skriva en korrekt BR.

 

Läs mer! balansräkning - balansräkning »

nyckeltal
å r s r e d o v i s n i n g

Använd nyckeltal för att visa jämförande ekonomisk fakta.
De visas i förvaltningsberättelsens årsöversikt.

 

 • Kassalikviditet.
 • Balanslikviditet.

 • Avkastning på EK, %.
 • Soliditet, %.

 • Bruttomarginal, %.
 • Rörelsemarginal, %.

 • Omsättning per anställd, kr.

 

Läs mer! nyckeltal - nyckeltal »

noter
å r s r e d o v i s n i n g

Använd noter för att förtydliga viktiga poster i RR & BR.

 

Läs mer! noter - noter »

relevans
å r s r e d o v i s n i n g

Redovisning av ental kronor är godtagbart och följer god redovisningssed. Avrundning till närmast 10-tal ger självfallet inget väsentligt fel i räkenskaperna. Men en sådan typ av redovisning följer inte praxis.

Du ska inte ange exakta siffror i din RR och BR utan avrunda till närmast 1 kr [krontal] eller 10 kr beroende på hur stor företagets ekonomi är. Om ditt företag omsatt över 30 000 kr under året kan du avrunda till 10 kr vid varje post annars kan du avrunda till närmaste krona.

 

Läs mer! dina siffror ska vara relevanta - dina siffror ska vara relevanta »

revisionsberättelse
å r s r e d o v i s n i n g

Revisionsberättelsen ingår inte i din årsredovisning utan ska bifogas som bilaga. Men den ingår i årsredovisningens totalt antal sidor; 10 st.

När revisorn har granskat ditt företag och dess räkenskaper avger
han/hon ett yttrande. det kallas för revisionsberättelse.

 

Läs mer! exempel på revisionsberättelse, UF - exempel på revisionsberättelse, UF »

Läs mer! exempel på revisionsberättelse, andra exempel - exempel på revisionsberättelse, andra exempel »

 
 

affärsplan »

affärsplan exempel »

företag »

hantverk »

hållbart företagande »

logotyp »

monter »

produktutveckling »

säljare »

tjänst »

vara »

« årsredovisning