“Quality in a service or product is not what you put into it. It's what the customer gets out of it”
– Peter Drucker, legendarisk marknadsguru
 
"Well done is better than well said"
- Benjamin Franklin, 1706-1790, vetenskapsman & politiker

vad är marknadsföring?
m a r k n a d s f ö r i n g

American Marketing Association beskriver marknadsföring som alla de aktiviteter som vidtas och processer som genomförs i syfte att skapa, kommunicera, leverera och utbyta erbjudanden som har ett värde för kunder, partners och samhället i stort.

Enligt marknadsföringsgurun Peter F. Drucker är marknadsföring en process som enklast kan beskrivas som, alla företagets aktiviteter som har till syfte att skapa mer pengar.

Det är en långtgående och väldigt kaxig definition som påstår att allt som görs i ett företag har med marknadsföring att göra - det ska det göra - annars gör du fel saker.


"Den första fågeln får den fetaste masken men den andra
musen tar osten"

 

Läs mer! vad är marknadsföring #1 - vad är marknadsföring #1 »

Läs mer! vad är marknadsföring #2 - vad är marknadsföring #2 »

definition enligt Dr. Kotler
m a r k n a d s f ö r i n g

"Marketing is the science and art of exploring, creating, and delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit. Marketing identifies unfulfilled needs and desires.

It defines, measures and quantifies the size of the identified market and the profit potential. It pinpoints which segments the company is capable of serving best and it designs and promotes the appropriate products and services".

- Dr. Philip Kotler, 1931-, www.kotlermarketing.com.

definition enligt lagen
m a r k n a d s f ö r i n g

Marknadsföringslagen §3 deinitioner,

Marknadsföring
Reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare,

vad är reklam?
m a r k n a d s f ö r i n g

Reklam härstammar från grekiskans "re" som betyder på nytt och "clamare" som betyder ropa högt gång på gång.

 

"reklam är en del av företagets marknadsföring"

 

Reklam är när du, vid upprepande tillfällen, kommunicerar dina fördelar med din produkt så att en konsument ändrar åsikt, värdering eller agerar annorlunda i sitt konsumentbeteende.

Syftet med reklam är att påverka så att konsumenten vill prova eller köpa utpekade varor och tjänster. Reklambudskapet vädjar oftast till dina känslor och sällan till förnuftet.

reklam enligt Liljestrand
m a r k n a d s f ö r i n g

En god reklam ska ses, läsas, förstås, tros, kommas ihåg och leda till handling.

Den ska med andra ord väcka uppmärksamhet, intresse, skapa kontakt, ge information, ge värdeassociationer samt roa och underhålla.

– Birger Liljestrand, Handbok i stilistik, 1993

reklam anno 18885 i London
m a r k n a d s f ö r i n g

En liten teori om reklam och frekvens.

 

Läs mer! reklam i london 1885 - reklam i london 1885 »

liten checklist för reklam
m a r k n a d s f ö r i n g

 

 • Budskap
  Vilket budskap ska kommuniceras.

 • Vad
  Vad är det som ska uppmärksammas.

 • Vem
  Vem är din kund.

 • Image
  Matchar kommunikationen företagets profi.

 • Affärsidé
  Kommuniceras företagets affärsidé i budskapet.

 • Nivå
  Är språket relaterat till rätt målgrupp.

 • Layout
  Är layout, språk och budskap koordinerat.

 • Pris
  Har priset betydelse i kommunikationen.

 • Argument
  Har rätt argument använts till rätt målgrupp.

 • Vilja
  Lockar budskapet fram rätt känslor.

 • Administration
  Är samtliga företagsuppgifter korrekta.

AIDAS-modellen
m a r k n a d s f ö r i n g

Tanken med AIDAS är att kunden ska följa de fem stegen i processen. Först uppmärksammar kunden annonsen, därefter skapar annonsen ett intresse, sedan en längtan varefter kunden sedan agerar och köper produkten och slutligen blir nöjd och återkommer.

Den äldsta kända beskrivningen av föregångaren till AIDAS-modellen är från 1904 när säljaren Frank Hutchinson Dukesmith publicerades en artikel med rubriuken "Three Natural Fields of Salesmanship" i magasinet Salesmanship.

Idag är det många som anser att AIDAS inte håller för dagens mer komplexa och digitala marknadsföring och försäljning.

 

 • Attention [Awareness].
 • Interest.
 • Desire [Decision].
 • Action.
 • Satisfaction.

 

Läs mer! A I D A S - A I D A S »

Läs mer! A I D A S praktiskt - A I D A S praktiskt »

kotlers köpprocess
m a r k n a d s f ö r i n g

Köpprocessen är den process en köpare går igenom vid ett köp av en produkt - vara eller tjänst. Köpprocessen initieras av kundens behov eller problem och fortsätter sedan enligt nedan schema.

När det handlar om sällanköpsvaror är processen oftast längre än om det t ex handlar om en tidskrift, mat och kläder.

 

Klicka på bilden för att läsa mer om kundens köpbeteende.

Kotlers köpbeteende

kotlers konsumentköpbeteende
m a r k n a d s f ö r i n g

Alla dina konsumenter är unika och påverkas av olika faktorer i deras liv. Visserligen kan varje segment [målgrupp] vara relativt lika. Varje individs behov, vanor och intressen är unika.

Det kan t ex vara faktorer inom,

 

 • Kultur.
 • Socialt sammanhang.

 • Psykologi.
 • Ekonomi.

 

Läs mer! köpprocessen - kotlers konsumentköpbeteende »

marknadsföringslagen
m a r k n a d s f ö r i n g

Lagen ska skydda dina kunder så att de inte blir lurade av oseriös marknadsföring. Lagen har till syfte att motverka oriktiga påståenden, oetiska metoder, vilseledande uppgifter och andra icke korrekta grepp i reklam och marknadsföring.

Lagen innehåller förbud mot åtgärder med anknytning till,

 

 • Reklamidentifiering [5 §].
 • Vilseledande reklam [6 §].

 • Vilseledande förpackningsstorlekar [7 §].
 • Vilseledande efterbildningar [8 §].

 • Jämförande reklam [8:a §].
 • Konkursutförsäljning [9 §].

 • Utförsäljningar [10 §].
 • Realisation [11 §].

 • Obeställda produkter [12 §].
 • Förmånserbjudande [13 §].

 • Garantier [13:a §].
 • Obeställd reklam [13:b §].

 • Marknadsföring med e-post [13:c §].
 • Marknadsföring med andra distansmetoder [13:d §].

 

Läs mer! de vanligaste paragraferna - de vanligaste paragraferna »

Läs mer! hela marknadsföringslagen - hela marknadsföringslagen »

guerillamarknadsföring
m a r k n a d s f ö r i n g

Smart marknadsföring behöver inte kosta skjortan. Det går att marknadsföra ditt företag effektivt för en billig peng med hjälp av sociala medier. Det finns även andra billiga och smarta sätt att marknadsför ditt företag på.

 

 • Elevator pitch
  - Kort och intressant.

 • Grannskap
  - Du känner till milö, människor och deras känslor.

 • Personligt nätverk
  - Samarbeta och samverka.

 • Föreläsa eller utbilda
  - Ökar din trovärdighet; du blir experten inom ditt område.

 • Referensmarknadsföring
  - Kanske din bästa och din billigaste marknadsföring.

 • Underhåll befintliga kontakter
  - Det är mycket billigare än att skaffa nya.

 • Belöna nöjda kunder
  - Rabattsystem eller tävlingar ger normalt mer nöjda kunder.
 

vad är ett varumärke?
m a r k n a d s f ö r i n g

Ditt varumärke är,

 

 • Känsla.
 • Löfte.

 • Trygghet.
 • Förväntningar.

 • Symbol.
 • Värdegrund.

 • Förtroende.
 • Kvalitet.

 • Identitet.
 • Budskap.


 • Trademark
  Det du kan registrera.
  T ex, symbol, innovation, färg, form, ljud & doft.

 • Brand
  Det du fyller varumärket med.
  T ex, attribut, känsla & värdegrund.

Cialdinis 6 prinicper för påverkan
m a r k n a d s f ö r i n g

Robert Cialdini, professor i psykologi och marknadsföring är pappa till Cialdinis sex principer för påverkan som publicerades 1984.

Sex grundregler för hur du blir påverkad,

 

 • Ömsesidighet [Reciprocity].
  Det beteende du visar är det beteende du får tillbaks.

 • Åtagande & konsekvens [commitment and consistency]
  Du tycker och gör som du tidigare tyckt och gjort.

 • Socialt bevis [Social proof]
  Du gör det som andra människor gör.

 • Gillande [Liking]
  Du gillar att säga ja till människor du gillar.

 • Auktoritet [Authority]
  Du förlitar dig på auktoriteter och andra experter.

 • Sällsynthet [Scarcity]
  Det du värderar mest är det som är svårast att nå.

 

Läs mer! cialdinis sex principer för påverka - cialdinis sex principer för påverkan »

40-40-20-regeln
m a r k n a d s f ö r i n g

Inom direktmarknadsföring finns en liten användbar regel, 40-40-20-regeln. Den innbeär,

 

 • 40% av ditt resultat påverkas av hur du valt ut din målgrupp.

 • 40% av ditt resultat beror på vilken typ av erbjudande du har och hur attraktivt det är för målgruppen.

 • 20% av ditt resultat beror på din formgivning och copy, d v s
  hur du skriver ditt budskap.

struktur inför en marknadsundersökning
m a r k n a d s f ö r i n g

Om du saknar struktur kommer dina frågor och därmed dina svar bli fel riktade, vilket är katastrof.

 

 • Fel inställning genererar fel frågor.
 • Fel frågor genererar fel svar.

 • Fel svar genererar fel beslut.
 • Fel beslut genererar oreda.

 • Oreda genererar dålig lönsamhet.

 

Läs mer! struktur inför marknadsundersökning - struktur inför marknadsundersökning »

enkel marknadsplan
m a r k n a d s f ö r i n g

En strukturerad plan som tar hänsyn till,

 • Produkt.
 • Målgrupp.

 • Aktivitet.
 • Start.

 • Stopp.
 • Kostnad för aktiviteten.

 • Mål, vad aktiviteten genererar för inbetalning.

 

Läs mer! enkel marknadsplan - enkel marknadsplan »

använd inte buzzwords
m a r k n a d s f ö r i n g

Det var ett antal elever i USA som myntade begreppet buzzwords som slangord 1946. Det är ord eller en fras som används för att imponera eller bara är på modet.

 

Läs mer! exempel på buzzwords - exempel på buzzwords »

vykortet
m a r k n a d s f ö r i n g

I skrivande stund går nästan all kommunikation via mail, sms, blogg eller webb. Det innebär att analoga medier kan ha möjlighet att nå fram till kunden på ett smartare sätt.

 

Annorlunda, enkelt & billigt
Det finns många kreativa motiv som du kan köpa in, adressera, frankera och posta. De landar i brevlådan hos dina tilltänkta kunder [prospects] senast dagen efter.

 

Läs mer! vykortet - vykortet »

ett brev betyder så mycket
m a r k n a d s f ö r i n g

I en ny neurovetenskaplig studie från UK, 2015, påvisas att fysiska brev aktiverar hjärnans centrum för långtidsminne i väldigt hög grad.

 

Fysiska brev har,

 • 32 % starkare påverkan jämfört med e-post.

 • 72 % starkare påverkan än TV-reklam.

ämnesraden i e-post
m a r k n a d s f ö r i n g

Din ämnesrad ska alltid beskriva vad ditt mail handlar om eller vilken aktivitet det berör. Formulera din ämnesrad som en kreativ, tydlig och lockande tidningsrubrik.

Om du vill att fler ska öppna dina e-mail ska ditt budskap i ämnesraden vara mellan 6 och 10 ord långt. Då ökar möjligheten att mottagaren ska öppna dina e-mail med 21%.

 

 • Din ämnesrad ska vara kopplad till ditt huvudtema.
 • Huvudtemat ska ligga överst i ditt nyhetsbrev.
 • Din länktext ska förknippas med ämnesraden.

 

Läs mer! ämnesraden - ämnesraden är het inom kreativ marknadsföring »

nyhetsbrev [email]
m a r k n a d s f ö r i n g

Nyhetsbrev är ett mycket bra sätt att marknadsföra dig och dina produkter på. Skapa en snygg och strukturerad mall som du kan avända dig av .. varannan vecka.

Kontrollera att nedan punkter finns i din mall. Kontrollera att de är uppdaterade med rätt innehåll och kontrollera att de fungerar före du skickar ut ditt brev.

Dessa punkter ska vara med i ditt nyhetsbrev,

 

 • Avsändare
  Du ska ha en trevlig och seriös avsändaradress.
  Det är den adress som står i från-fältet hos mottagaren.

 • Giltig epostadress att svara till
  Använd aldrig en "no-reply"-adress.
  Du pratar med dina kunder och deras svar är en guldgruva.

 • Ämnesrad
  Skriv ny ämnesrad på varje nytt nyhetsbrev.
  Ämnesraden ska samspela med avsändarnamnet.

 • Preheader
  Använd preheadern för att förlänga ämnesraden.

  - Ämnesrad
  REA .. Allt ska bort!

  - Preheader
  50% rabatt och fri frakt t o m 20 juni 2015.

 • Länk till webbversion
  En viktig länk som inte får glömmas bort.

 • Innehåll
  Utan vettigt innehåll inget nyhetsbrev.
  Ju tydligare "call to action" du har, desto bättre resultat.

 • Avregistreringslänk
  En självklarhet. Lås inte in folk utan ha länken överst.
  Du vill inte ha prenumeranter som inte vill ha ditt brev.

 • Länk till att uppdatera dina uppgifter
  Rätt uppgifter är viktiga. Om du inte kan ändra en
  epostadress kommer kunden att avregistrera sig.
  Då har du tappat en intressent eller en kund.

 • Syftet med nyhetsbrevet
  Lägg till nedan info.

  You're receiving this email because you opted in at our website or during a purchase on our web store. If you wish to unsubscribe or update your subscription preferences, just click on the links below.

"Allt vi hör är en åsikt, inte ett faktum. Allt vi ser är ett
perspektiv, inte sanningen"

– Marcus Aurelius, 121-180, Romersk kejsare
 

affärsidé »

affärsplan »

gratis bilder »

enkla logotyper »

kampanjplan »
kreativ copywriting »
marknadslagar »

marknadsundersök »

modeller »

mässan »

mätbara mål »

pressrelease »

produkt »

tagline ger mervärde »

 

övningsuppgifter »