Finns tävlingen kvar?

Kolla alltid med det regionala UF-kontoret.

 • Tävlingar tenderar att utvecklas, ändras eller t o m försvinna.

Digital årsredovisning

Det är obligatoriskt att samtliga UF-företag fyller i och skickar in den digitala årsredovisningen.

Verktyget ger en bra vägledning för UF-företaget i deras arbete samt direkt feedback på om de ekonomiska rapporterna är korrekta och om de måste komplettera eller göra om sina uträkningar.

Vad är en årsredovisning?

"Årsredovisningen är enligt många det bästa sättet att förstå sig på ett företag. Den sammanfattar det senaste årets verksamhet och ger dessutom en helhetsbild av företaget, både historiskt och i framtiden."
- Unga Aktiespararna

En årsredovisning är en sammanställd rapport över företagets bokföring under ett räkenskapsår. Dess regler finns i Årsredovisningeslagen, ÅRL.

Vad innehåller en årsredovisning?

Enligt årsredovisningslagen, ÅRL, ska en årsredovisning bestå av,

 • Förvaltningsberättelse.
 • Resultaträkning.

 • Balansräkning.
 • Finansieringsanalys - endast för större företag.

 • Noter.
 • Revisionsberättelse.

Vad är en förvaltningsberättelse?

Den del av din årsredovisning där du beskriver vad som hänt under året och hur ditt företag har utvecklats. Du beskriver t ex vad har hänt med din omsättning och vinst under året och om din försäljning ökar på något speciellt område. Du kan även skriva om vilka nya produkter som har lanserats och vilka nya marknader som företaget har expanderat på.

I din förvaltningsberättelse finns utrymme att marknadsföra företagets ljusa framtid.

Vad är en resultaträkning [RR]?

En sammanställning över företagets periodiserade inkomster och utgifter. Resultaträkningens intäkter minus dess kostnader visar företagets resultat under en given period, dess räkenskapsår.

Vad är en balansräkning [BR]?

Visar företagets tillgångar och hur dessa har finansierats, antingen via skulder eller via eget kapital. Företagets balansräkning visar dess förmögenhet vid en viss tidpunkt.

Vad är en finansieringsanalys?

Visar alla in- och utbetalningar som företaget gjort under dess räkenskapsår.

Vad är noter?

Noter är tilläggsupplysningar som t ex talar om hur företaget värderat sina tillgångar och skulder.

Vad är en revisionsberättelse?

Ett skriftligt utlåtande av företagets revisor där han/hon går i god för att årsredovisningen utförts på ett korrekt sätt, enligt god redovisningssed, och speglar företagets verksamhet.

Hur kan en revisionsberättelse se ut?

Jag har granskat bokföring, bokslut, årsredovisning och förvaltning i Start UF under perioden 2001-09-01--2002-05-31.

Samtliga medarbetare har ansvar för företagets räkenskapshandlingar och förvaltning.

Mitt ansvar är att, på grundval av min revision, uttala mig om företagets årsredovisning och förvaltning.

Jag har planerat och genomfört min revison så att jag i rimlig grad försäkrat mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel.

Årsredovisningen har uprättats i enlighet med god redovisningssed och ger därmed en rättvisande bild av företagets resultat och ställning.

Helsingborg 20x1-05-15

Chris Hansson, revisor

 

Läs mer om årsredovisning på biz4you.se

 

Läs mer! årsredovisning - årsredovisning »

Hur omfattande ska min årsredovisning vara?

Den är lika stor som din affärsplan och din företagsrapport -10 sidor.

Ska utdelning till riskkapitalister ske före årsstämman?

Nej, eftersom företaget beslutar om eventuell utdelning på deras årsstämma lämnas utdelning efter årsstämman.

När ska jag lämna in min årsredovisning till UF?

Kolla alltid med ditt regionala UF-kontor, datum tenderar att ändras från år till år. Tidigare har det sett ut så här.

Företagets årsredovisning laddas upp på UF-online senast,

 • 23 maj kl. 16.00.
 • 1 jun kl. 16.00 om du närvarat på SM i Stockholm.

Vem ska signera min årsredovisning?

Det är företagets revisor som ska skriva under revisionsberättelsen och bifoga den som en bilaga till din årsredovisning.

VD behöver inte signera VD har ordet, men det ser dock trevligt ut. Inga andra medarbetare behöver signera.

Kan min projekthandledare revidera vår årsredovisning?

Nej, eftersom han/hon ska sätta betyg på dig uppstår en jävsituation. Det innebär att din projekthandledare ska ska sätta betyg på något som han/hon är involverad i och då sätts rättssäkerheten åt sidan.

I vilket format ska jag skriva/trycka min årl?

Du skriver den i stående eller liggande A4-format.

Vilken text är obligatorisk på framsidan?

Den ska innehålla ett antal administrativa uppgifter. Om dessa missas blir din årsredovisning tyvärr diskad i tävlingskategorin - bästa årsredovisning.

 • Årsredovisning.
 • Företag: Easycover UF.

 • Region : Skåne län.
 • Verksamhetsår: 1 sep 20x1 - 31 maj 20x2.

 • Rådgivare: Petrunella Brunilzon, SAS-gruppen.
 • UF-coach: Chris Hansson, Helsingborg.

Får jag ha text på sidornas baksida?

Nej ingen informativ text. Men de får innehålla din logotyp, mönster eller bilder.

De får naturligtvis innehålla text/info om du skriver ett dubbelsidigt dokument.

Kan samma revisor granska rapporten och granska och signera vår revisionsberättelse?

Absout.
Om du vill vinna denna tävling krävs tips och råd från en auktoriserad revisor.
Det bästa är att få med en auktoriserad revisor som rådgivare i din företagsstart.
Hur länge måste jag spara företagets räkenskaper

Du är skyldig att spara underlaget för företagets bokföring, alla verifikationer och din årsredovisning, i 7 år, d v s innevarande år + 6 år.

Observera att samtliga medarbetare måste spara var sin kopia.

 
starta upp UF »
 

affärsidé »

affärsplan »

avveckling »

bokföring »
bolagspärm »
budgetering »
ekonomi »
e-max »
företagsrapport »
försäljning »
forzamässan »
framtiden »
grafisk manual »
gruppen »
individen »
julmässan »
kunder »
leverantörer »
logotyp »
mål »
marknadsföring »
mentorskap »
mission »
monter »
mässor »
möten »
nationella mässan »
organisation »
prissättning »
produkter »
projektarbete »
regionala mässan »
riskkapital »
rådgivare »
skatter »
tävlingar »
vision »
webbplats »
« årsredovisning