Vad är ett projektarbete?

Ett större eget arbete som avslutas med en skriftlig projektrapport och en muntlig projektredovisning.

Vad är syftet med projektarbetet?

Enligt Skolverket ska du "utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform".

Det är ju detta ditt kommande entreprenöriella träningsår [UF] innebär

 

Projektarbetet har tyvärr bytts ut mot gymnasiearbetet som är en teoretisk akademisk uppsats. I verkligheten har du nytta av att kunna utföra ett projekt.

 

Vad innebär detta i praktiken?

Du ansvarar, på egen hand, för att nedan uppräknade moment genomförs med rätt kvalitet och i rätt tid. Du ska,

 • Planera.
 • Strukturera.

 • Genomföra.
 • Rapportera.

 • Utvärdera ditt eget och gruppens arbete.

Din handledare bedömer även din arbetsprocess och din slutprodukt.

Vilka moment ingår i projektarbetet?

Det finns många olika moment när du väljer UF som projektarbete.

 • Introduktionsmöte.
 • Boka handledarmöte.

 • Idéskiss.
 • Projektplan.

 • Genomförande [processen].
 • Veckomöten.

 • Loggbok.
 • Statusrapporter.

 • Projektrapport.
 • Utvärdering.

 • Projektredovisning.

I alla dessa moment finner du UF-processen med allt vad det innebär. Utan den inget projektarbete.

Görs alla moment individuellt?

Nej, det är enbart din loggbok som skrivs individuellt i ditt projektarbete.

Idéskiss, projektplan, projektrapport och projektredovisning gör du med ditt företag [projektgrupp]. Men, tänk på att betyget ändå sätts individuellt.

Hur mycket av UF ingår i projektarbetet?

Allt!

Se UF som din verktygslåda för att kunna klara av ditt projektarbete. Utan UF finns ingen process att bedöma. Projektets slutprodukt är även UF-relaterad, normalt loggbok och årsredovisning.

Vad innehåller min idéskiss?

Här finner du en rekommenderad innehållsförteckning.

 • Projektets titel.
 • Kunskapsområden - hittar du i MF, PF & OL.

 • Din nuvarande kunskapsnivå.
 • Vad vill du göra.

 • Vad vill du veta.
 • Projektets syfte.

 • Slutprodukten.
 • Riskanalys - SWOT.

Vad innehåller min projektplan?

Här finner du en rekommenderad innehållsförteckning.

 • Projektets titel.
 • Bakgrund.

 • Syfte.
 • Mål.

 • Problemformulering.
 • Avgränsning.

 • Genomförande.
 • Val av metod.

 • Information och material.
 • Organisation & funktion.

 • Arbets- och tidsplan.
 • Form för den muntliga redovisningen.

 • Planering av den skriftliga redovisningen.

Ingår mässorna i betyget för projektarbete?

Absolut. De ligger till grund för din process samt ett av dina projektmål - att starta upp och driva ett framgångsrikt företag.

Ingår affärsplanen, rapport och årsredovisning i betyget för projektarbete?

Absolut. De ligger till grund för din process samt ett av dina projektmål - att starta upp och driva ett framgångsrikt företag.

Vilka ska vi göra projektredovisningarna för?

Din handledare, några andra lärare och elever i åk 1.

När ska jag göra min projektredovisning?

Någon gång under v21, den 25 - 27 maj.

Ska handledaren ha access till min Google Site?

Nej, eftersom de inte ska vara involverade i ditt företag. När din handledare börjar ge råd försvinner din självständighet och då kan du inte erhålla högsta betyget i kursen projektarbete.

Du använder Google Site som ett intranät som ska underlätta företagets administration, säkerställa en säker "backup", öka tillgängligheten för samtliga medarbetare. Den ska även underlätta dokumenthantering och administration för din coach.

Oftast har inte projekthandledaren den erfarenhet och kompetens som behövs för att ge entreprenöriella och gruppdynamiska råd. Där använder du din coach och dina rådgivare.

Handledarens ska bara följa din process och ta in och bedöma din loggbok, projektplan, - rapport och - redovisning. Det kan de göra via mail, Google Docs eller på annat sätt.

 

Läs mer om projektarbete på biz4you.se

 

Läs mer! projektarbete - projektarbete »

Ska jag skriva loggbok?

Ja, du ska skriva individuell loggbok.

Din loggbok kommer ge dig många goda stunder i framtiden. Tänk att plocka fram den för att visa dina barn och dina barnbarn. Hur kul som helst.

Vad ska min loggbok innehålla?

Syftet med loggboken är att ge din handledare en god inblick i din UF-process och ge han/hon en bättre förståelse för vem som gör vad samt vilka erfarenheter och lärdomar du får ut av att arbeta med dig själv och dina medarbetare.

Vad ska min loggbok innehålla?

Den kan innehålla notering om nedan,

 • Vecka, dag och datum.
 • Aktivitet [vad har du/ni gjort].

 • Tid [hur lång tid tog momentet].
 • Vem [vem närvarade].

 • Att göra [din handlingsplan].
 • Problem [vilka problem uppstod].

 • Lösning [hur löstes dina problem].
 • Kommentar [vad har du lärt dig].

Vad innebär det?

Börja alltid varje "skrivtillfälle" med dagens datum. Berätta allmänt vad som händer i företaget och hur det går för företaget. Din individuella utveckling kräver en löpande utvärdering. Vad har gått bra resp dåligt? Varför har det gått bra eller dåligt? Värdera din egen insats. Allt kanske inte beror på olyckliga tillfälligheter? Vad kunde du/ditt företag ha gjort annorlunda? Om det uppstår problem, hur löser du/ni dem? Vad har du lärt dig?
 
Var så saklig och objektiv som du kan.

Skriv om dina tankar, känslor och funderingar. Om du vill berömma dig själv, gör det. Var ärlig mot alla inblandade, även dig själv. Se din loggbok som ännu ett verktyg i din individuella utveckling. Tänk också på att utvärdera,

 • Vad har gått bra resp dåligt?
 • Varför har det gått bra eller dåligt?

 • Värdera din egen insats.
 • Allt kanske inte beror på olyckliga tillfälligheter?

 • Vad kunde du/ditt företag ha gjort annorlunda?
 • Om det uppstår problem, hur löser du/ni dem?

 • Vad har du lärt dig?

När ska min loggbok lämnas till min handledare?

Det ska lämnas på uppmaning. Det innebär att du ska hålla den uppdaterad. Varje gång du gör något som är relaterat till UF ska du skriva i din loggbok.

En loggbok som inte är uppdaterad tolkas som att handledaren inte kan följa din process i projektarbetet. Det i sin tur ger sämre förutsättningar för ett bra betyg.

Ska jag reflektera i min loggbok?

Ja, de frågor som din coach publicerar/delar ut ska du reflektera över. Du skriver in datum, begrepp och din reflektion i din loggbok.

Ska jag som VD skriva två loggböcker, en egen och en för företagets utveckling?

NEJ, enbart din egen.

Vad innehåller min projektrapport?

Här finner du en rekommenderad innehållsförteckning.

 • Titelsida med formella uppgifter.
 • Sammanfattning [abstract].

 • Innehållsförteckning.
 • Inledning.

 • Syfte.
 • Mål.

 • Avgränsning.
 • Problemformulering.

 • Metod.
 • Genomförande.

 • Beskrivning av arbetsprocessen.
 • Analys av arbetsprocessen.

 • Utvärdering.
 • Din egen insats.

 • Gruppens insats.
 • Referenser/källförteckning.

 • Bilagor.

Får inledningen i projektrapporten bara vara 1 sida?

Det är vad som normalt behövs. Om du vill får du skriva mer, dock ingen vi rekommenderar utan att du pratar med din handledare.

Hur många projektrapporter ska lämnas in?

2 st, en till din handledare och en till skolan.

Vi rekommenderar även att var och en av projektmedarbetarna trycker eller skriver ut [på finare papper, var sitt exemplar. Det kan vara bra att visa upp i framtiden. Men, framförallt kul att ta fram och visa dina barn och barnbarn.

Vem bedömer min projektrapport?

Det är en sambedömning mellan skolans projekthandledare och din coach i entreprenörskap..

Påverkar företagets resultat betyget?

Din vinst bedöms normalt inte när handledaren sätter betyg, enbart process och kunskap. Men, det kan bli relevant om du skriver det som ett mål i din projektplan. Så var försiktig med hur du formulerar dig.

Hur ska jag redovisa mitt projektarbete?

 

Läs mer! projektredovisning - projektredovisning »

 
 
starta upp UF »
 

affärsidé »

affärsplan »

avveckling »

bokföring »
bolagspärm »
budgetering »
ekonomi »
e-max »
företagsrapport »
försäljning »
forzamässan »
framtiden »
grafisk manual »
gruppen »
individen »
julmässan »
kunder »
leverantörer »
logotyp »
mål »
marknadsföring »
mentorskap »
mission »
monter »
mässor »
möten »
nationella mässan »
organisation »
prissättning »
produkter »
« projektarbete
regionala mässan »
riskkapital »
rådgivare »
skatter »
tävlingar »
vision »
webbplats »
årsredovisning »