Vad är ett pris?

Priset är helt enkelt en överenskommelse för ett utbyte.

Ett företag erbjuder produkter till kunder som letar efter en lösning på ett problem eller för att tillfredsställa andra behov. Det pris kunderna får betala är alltid specifikt för en given situation, plats, datum eller kund.

För att priset ska vara korrekt uträknat ur ett ekonomiskt perspektiv ska det täcka in företagets rörliga- och fasta kostader samt deras önskade vinst.

 

Företagets pris ligger även till grund för deras resultat.

 

 • Resultat
  = intäkter − kostnader.
  = pris/st x volym − rörliga kostnader/st x volym − fasta kostnader.

Vad är rörliga kostnader, RK?

Rörliga kostnader, RK, är kostnader som varierar med antalet producerade enheter. Det innebär att rörliga kostnader förändras när volymen förändras.

Vad är fasta kostnader, FK?

Fasta kostnader, FK, är kostnader som inte varierar med antalet producerade enheter. Det innebär att fasta kostnader inte förändras när verksamhetsvolymen förändras.

Vad är totala kostnader, TK?

Företagets totala kostnader består av både rörliga- och fasta kostnader.

 

Totala kostnader
= rörliga kostnader + fasta kostnader.

Vad är täckningsbidrag, TB?

Täckningsbidrag, TB, är det överskott en produkt bidrar med efter det att produktens rörliga kostnader, RK, är täckta. TB visar hur stort bidrag [överskott] som blir över för att täcka företagets fasta kostnader, FK, och eventuell vinst.

 

 • TB
  = försäljningspris/st − inköpspris/st.
  = pris/st − RK/st.
  = 50 kr/st − 20 kr/st.
  = 30 kr/st.

 

Om företagets fasta kostnader t ex hyror, lön och övriga kostnader är 30 000 kr måste företagets sälja 1 000 varor för att nå break-even, d v s att gå plus-minus-noll.

När de säljer den 1 001:a varan börjar de gå med 30 kr i vinst på varje vara de säljer. Efter 1 300 st blir vinsten 300 st x 30 kr/st = 9 000 kr.

Vad är täckningsgrad, TG?

Täckningsgrad, TG, visar hur stor andel av särintäkterna som bekostar kalkylobjektets särkostnader. TG visar andelen TB i % av försäljningen.

 

 • TG
  Täckningsbidragets andel av särintäkterna [försäljningspriset]
  eller TB i procent av omsättningen.
 • TB
  = försäljningspris/st – rörliga kostnader/st.
  = pris/st – rk/st.
  = 50 kr/st – 20 kr/st.
  = 30 kr.
 • TG
  = TB ÷ försäljningspris/st.
  = 30 kr/st ÷ 50 kr/st x 100.
  = 60 %.

 • Analys
  Företaget får behålla 60 % av försäljningspriset. Övriga
  40 % är deras rörliga kostnader . Det innebär att att 60 %
  av priset ska tävcka företagets FK och eventuell vinst.

Vad är ett resultatdiagram?

Ett resultatdiagram visar företagets resultat. Diagrammet visar vid vilken volym som företagets försäljning [volym] visar vinst, förlust eller break even.

 

Ett resultatdiagram visar,

 

 • Nollpunkt.
 • Nollpunktsvolym.

 • Nollpunktsomsättning.
 • Säkerhetsmarginal.

 • Vinst vid en given volym, TI > TK.
 • Förlust vid en given volym, TI < TK.

 

resultatdiagram

Vad är nollpunkten?

Nollpunkten är den punkt där företagets resultat blir plus/minus noll. det innebär att företagets intäkter är lika stora som deras kostnader, TI = TK.

Det är mycket bra att ha koll på företagets nollpunkt. Då vet företaget när deras försäljning börjar gå med vinst.

Hur beräknas nollpunkten?

Du beräknar nollpunkten i styck med nedan formel.

 

 • Nollpunksvolym
  = fasta kostnader ÷ TB/st.

Beräkna nollpunktsvolymen

 

 • Nollpunksvolym
  = FK ÷ TB/st.
  = 40 000 kr ÷ [190 kr/st – 50 kr/st].
  = 40 000 kr – 140 kr/st.
  ≈ 285,71 st.


  Analys
  När New Start UF säljer ≈286 st blir deras resultat 0 kr.

  = pris/st x q – RK/st x q – FK.
  = 190 kr/st x 285,71 st – 50 kr/st 285,71 – 40 000 kr.
  ≈ 0 kr.

  Varje såld t-shirt efter 286 st ger en vinst på 140 kr.
  När de sålt 296 st blir vinsten 10 st x 140 kr = 1 400 kr.
Vad är pålägg?

Pålägg är ett begrepp som oftast används i samband med prissättning i tillverkande företag. Med pålägg menas det pålägg i kronor som läggs ovanpå ett råvaru-, tillverknings- eller inköpspris för att erhålla försäljningspriset exklusive moms.

Ett företags pålägg ska täcka deras fasta kostnader och förväntade vinst.
Pålägg och påläggsprocent räknas normalt ut i en förkalkyl.

 

 • Pålägg finns i två former,


  Pålägg i kronor
  = marginal i kronor = bruttovinst i kronor.
  = det antal kronor som läggs ovanpå ingående varukostnad [IVK].

  Pålägg i procent
  Beräknas alltid som en procentsats av den ingående varukostnaden [IVK]. Erhålls genom att pålägget i kronor divideras med IVK.

  Påläggsprocent
  = pålägg i kronor ÷ ingående varukostnad [IVK].

  Påläggsprocent kan bli större än 100 %.


Så här blir det,

  Inköpspris exklusive moms [varukostnad]
+ Pålägg i kronor [ska täcka FK och förväntad vinst]
= Försäljningspris exklusive moms
Vad är marginal?

Marginal är ett begrepp som oftast används i detaljhandeln. Med marginal menas den del av försäljningspriset exklusive moms som tillfaller företaget [handlaren].

Marginal och marginalprocent räknas normalt ut i en efterkalkyl. Marginalprocent = marginalen i kronor räknat som procent av försäljningspriset. Marginalen blir alltid < 100 %.

 

Marginal finns i två former,

 • Marginal i kronor
  = pålägg i kronor = bruttovinst i kronor.
  Det antal kronor som tillfaller handlaren.

 • Marginal i procent
  Beräknas alltid som en procentsats av försäljningspriset och erhålls genom att marginalen i kronor divideras med försäljningspriset.

  Marginalprocent
  = marginal i kronor ÷ försäljningspriset.

  Marginalprocent är en del av helheten och kan därför
  aldrig bli större än 100 %.


Så här blir det,

  Inköpspris exklusive moms [varukostnad]
+ Marginal i kronor [pålägg i kronor]
= Försäljningspris exklusive moms
Hur prissätter jag i ett tjänsteföretag?

I ett tjänsteföretag finns inte rörliga kostnader. Det innebär att företagets TK=FK. Företaget dividerar FK och önskad vinst med antalet debiterbara timmar. Du hämtar in företagets fasta kostnader och deras önskade vinst från deras resultatbudget.

 

 • Divisionskalkyl
  = totala kostnader + önskad vinst ÷ volym [tim].
  = 30 000 kr + 20 000 kr ÷ 100 tim.
  = 50 000 kr ÷ 100 tim.
  = 500 kr/tim.

Hur debiterar jag timmar i tjänsteföretag?

 

Antal debiterbara timmar
= antal timmar som medarbetarna ska arbeta per år.
– antal timmar medarbetarna inte kan arbeta p g a ledighet och annat.
= totalt antal timmar som företaget kan fakturera sina kunder.

 

Företagets intäkter
= antalet debiterade timmar x pris/timme till kund.

 

Läs mer! timdebitering i ett UF-företag - timdebitering i ett UF-företag »

Hur prissätter jag i ett varuföretag?

I ett tillverkande företag eller i ett handelsföretag finns både RK och FK. Företaget dividerar RK + FK + önskad vinst med aktuell volym. Du hämtar in företagets RK, FK och deras önskade vinst från deras resultatbudget.

 

 • Divisionskalkyl
  = totala kostnader + önskad vinst ÷ volym [st].
  = varukostnader + rörelsekostnader + önskad vinst ÷ volym.
  = RK + FK + önskad vinst ÷ volym.
  = 20 000 + 28 000 kr + 30 000 kr ÷ 200 st.
  = 78 000 kr ÷ 200 st.
  = 390 kr/st.
I ett UF-företag kalkylerar du med pris inkl. moms

Ett UF-företag inte är momsregistrerat och får därför inte göra avdrag för ingående moms på deras inköp. Ett UF-företag använder inköpspriset inkl. moms som underlag när det ska kalkylera.

När företaget beräknat produktens självkostnad är det lika med deras pris till kund. Det utgår ingen momspålägg på priset.

 

 • Försäljningspris
  + RK/st inkl. moms.
  + FK/st inkl. moms.
  = Självkostnad/st.
  + Önskad vinst/st.
  = Pris/st till kunden.
 

Träna på övningsuppgifter med facit på biz4you.se

Det bästa sättet att lära dig räkna fram ett korrekt pris är att träna på många övningsuppgifter. På biz4you.se finns alla de övningsuppgifter du behöver .. och med fullständiga facit.

Läs mer! övningsuppgifter i prissättning - övningsuppgifter i prissättning »

Läs mer om pålägg & marginal på biz4you.se

 

Läs mer! pålägg & marginal - pålägg & marginal »

Läs mer om prissättning på biz4you.se

 

Läs mer! prissättning - prissättning »

Läs mer om kalkylering på biz4you.se

 

Läs mer! kalkylering - kalkylering »

Vad är ett resultat?

Ett företags resultat mäts under en period, normalt 1/1 – 31/12. Ett företags resultat erhålls genom att årets intäkter minskas med årets kostnader.

 

 • Resultat
  = totala intäkter – totala kostnader.
  = TI – TK.

  Total intäkt, TI
  = pris/st x volym.

  = TI – [RK + FK].
  = pris/st x volym – RK/st x volym – FK.

 • Resultat
  = volym x [pris/st – RK/st] – FK.
  = TTB – FK.

 • Resultat
  = TB/st x volym – FK.
  = TI x TG – FK.

Beräkna resultatet - fel pris

New Start UF säljer egendesignade och ECO-vänliga T-shirts med politiska tryck till politiskt aktiva ungdomar i Öreundsregionen. Deras Tee köps in för 45 kr/st, trycks för 7 kr/st och påföres en orange label för 3 kr/st. Företagets rörelsekostnader är 40 000 kr och de önskar en vinst på 10 000 kr var för samtliga tre medarbetare.

Företaget har kollat runt på lite olika sajter och beslutat sig för att sälja deras 500 unika T-shirts för 149 kr/st. Beräkna företagets resultat.

 

 • Resultat
  = TI – [RK + FK].
  = pris/st x volym – RK/st x volym – FK.

  = 149 kr/st x 500 st – 50 kr/st x 500 st – 40 000 kr.
  = 74 500 kr – 25 000 kr – 40 000 kr.
  = 9 500 kr.

  Analys
  Flickorna i New Start UF går med 9 500 kr i vinst. Eftersom de inte beräknat korrekt pris når de inte upp till önskad vinst på 30 000 kr.

Hur beräknar jag rätt pris?

För att beräkna rätt pris arbetar du från botten och upp. Ett företag måste ta betalt för alla deras kostnader samt den vinst som önskas. Deras volym är en väldigt viktig faktor. Ju fler varor som säljs desto mindre blir effekten av FK/st och VINST/st på varje såld t-shirt. Större volym genererar högre resultat.

 

 • Exempel
  New Start UF säljer egendesignade och ECO-vänliga T-shirts.

  Pris/st
  = RK/st + FK/st + vinst/st.

  RK/st
  = 45 kr/st + 7 kr/st + 3 kr/st.
  = 50 kr/st.

  FK/st
  = fasta kostnader ÷volym.
  = 40 000 kr ÷ 500 st.
  = 80 kr/st.

  Vinst/st
  = 30 000 kr ÷ 500 st.
  = 60 kr/st.

  Pris/st
  = RK/st + FK/st + vinst/st.
  = 50 kr/st + 80 kr/st + 60 kr/st.
  = 190 kr/st.

Beräkna resultatet - korrekt pris

Företaget har beräknat korrekt pris och beslutat sig för att sälja deras 500 unika T-shirts för 190 kr/st. Beräkna företagets resultat.

 

 • Resultat
  = intäkter – kostnader.
  = TI – [RK + FK].
  = pris/st x volym – RK/st x volym – FK.

  = 190 kr/st x 500 st – 50 kr/st x 500 st – 40 000 kr.
  = 95 000 kr – 25 000 kr – 40 000 kr.
  = 30 000 kr.

  Analys
  Flickorna i New Start UF går med 30 000 kr i vinst. Eftersom de beräknat korrekt pris når de upp till önskad vinst på 30 000 kr.

Beräkna resultatet - REA

Ovan förda resonemang fungerar enbart om New Start UF säljer alla sina t-shirts till ordinarie pris. Vad blir deras resultat om de måste REA bort 200 t-shirts för 100 kr/st.

 

 • Resultat
  = intäkter – kostnader.
  = TI – [RK + FK].
  = pris/st x volym – RK/st x volym – FK.

  Intäkter - ordinarie pris
  = 190 kr/st x 300 st – 50 kr/st x 300 st.
  = 57 000 kr – 15 000 kr .
  = 42 000 kr.

  Intäkter - REA
  = 100 kr/st x 200 st – 50 kr/st x 200 st.
  = 20 000 kr – 10 000 kr.
  = 10 000 kr.

  FK
  = 40 000 kr.

  Resultat
  = intäkter ordinarie pris + intäkter REA – FK.
  = 42 000 kr + 10 000 kr – 40 000 kr.
  = 12 000 kr

  Analys
  Flickorna i New Start UF går med 12 000 kr i vinst. Eftersom de inte beaktat REA när de beräknat priset når de inte upp till önskad vinst på 30 000 kr.
Kan vi ge rabatt?

Huvudregeln är att "aldrig sälja en produkt med rabatt".
Men, ibland blir är det yttre omständigheter som tvingar oss att göra det.

Vad som dock ofta sker är “realisation”, där producenter försöker bli av med varor när de sitter på ett för stort lager. När en marknad är mättad försöker företaget minimera förlusten genom nedsatta priser.

Påverkar en rabatt företagets marginaler?

Ja, en prisnedsättning innebär att ditt pris sänks. Om du inte säljer väldigt många fler produkter påverkar ett mindre pris företagets marginaler.

Om du t ex köper in en produkt för 200 kr som du säljer för 800 kr blir företagets marginal i kronor 600 kr och din marginalprocent 75 %.

Marginal i kronor
   
  800 kr försäljningspris
200 kr inköpspris
= 600 kr marginal i kronor
   
Marginal i procent
   
  600 kr  marginal i kronor
÷ 800 kr försäljningspris
= 75 % marginalprocent

 

Om du sänker priset med 30 % påverkas både priset och marginalen, men inte inköpspriset. Det innebär att ditt nya pris och marginal blir enligt nedan. Ett lägre pris pressar företagets marginaler; det tjänar mindre pengar.

Marginal i kronor
   
  560 kr försäljningspris [800 kr x 0,70]
200 kr inköpspris
= 360 kr marginal i kronor
   
Marginal i procent
   
  360 kr  marginal i kronor
÷ 560 kr försäljningspris
= 64,29 % marginalprocent
Hur många fler produkter måste jag sälja?

Formeln nedan visar hur stor försäljningsvolymen måste vara vid en prissänkning om du vill behålla samma täckningsbidrag [TB].

 

 • Volym
  = ord. marginal ÷ [ord. marginal − prissänkning i %].

  Exempel
  Om ett företag har 40 % marginalprocent och sänker priset med
  30 % måste de öka deras volym till ..

  Volym
  = ord. marginal ÷ [ord. marginal − prissänkning i %].
  = 0,40 ÷ [0,40 − 0,30].
  = 0,40 ÷ 0,10.
  = 400 %.


  Exempel
  Om ett företag har 20 % marginalprocent och sänker priset med 10 % måste de öka deras volym till ..

  Volym
  = ord. marginal ÷ [ord. marginal − prissänkning i %].
  = 0,20 ÷ [0,20 − 0,10].
  = 0,20 ÷ 0,10.
  = 200 %.

Hur kalkylkerar jag pris i ett UF-företag?

Det är väldigt viktigt att du prissätter din enskilda produkt, vara eller tjänst, korrekt annars kommer företaget budgetera med fel intäkter. Din prissättning påverkas av tre variabler - RK, FK och önskad vinst.

 

 • + Varukostnader
  - Företagets rörliga kostnader, RK, [indirekta kostnader]
  - Faktura- & hemtagningskostnader [frakt, tull & försäkring].

 • + Rörelsekostnader
  - Företagets fasta kostnader, FK, [direkta kostnader].
  - Rörelsens övriga kostnader utom ingående varukostnader.

 • + Önskad vinst
  - Den förväntade vinsten till företagets ägare.

 

Läs mer! prissättning i ett UF-företag - prissättning i ett UF-företag »

Hur kalkylkerar jag pris utifrån budget i ett UF-företag?

Du kan även beräkna UF-företagets pris utifrån deras resultatbudget. Kostnaderna delas upp på tre områden RK, FK & önskad vinst.

I ett UF-företag säljer du oftast bara en [1] produkt, vara eller tjänst. Om du strukturerar företagets prissättning blir det ganska ”enkelt” att räkna fram rätt pris till kund. • + Varukostnader
  - Företagets rörliga kostnader, RK, [indirekta kostnader]
  - Faktura- & hemtagningskostnader [frakt, tull & försäkring].

 • + Rörelsekostnader
  - Företagets fasta kostnader, FK, [direkta kostnader].
  - Rörelsens övriga kostnader utom ingående varukostnader.

 • + Önskad vinst
  - Den förväntade vinsten till företagets ägare.

 

Därefter beräknas företagets påläggsprocent som används för att beräkna prispålägg i kronor. [RK/st + pålägg/st] x volym ger företagets intäkter. • Påläggsprocent
  = [rörelsekostnader + vinst] ÷ ingående varukostnad [IVK].

 

Läs mer! prissättning utifrån en budget i ett UF-företag - prissättning utifrån en budget i ett UF-företag »

 
 
starta upp UF »
 

affärsidé »

affärsplan »

avveckling »

bokföring »
bolagspärm »
budgetering »
ekonomi »
e-max »
företagsrapport »
försäljning »
forzamässan »
framtiden »
grafisk manual »
gruppen »
individen »
julmässan »
kunder »
leverantörer »
logotyp »
mål »
marknadsföring »
mentorskap »
mission »
monter »
mässor »
möten »
nationella mässan »
organisation »
« prissättning
produkter »
projektarbete »
regionala mässan »
riskkapital »
rådgivare »
skatter »
tävlingar »
vision »
webbplats »
årsredovisning »